niedziela, 25 lipca, 2021

Kto to taki – beneficjent???

Home Forum Fundusze unijne Fundusze unijne Kto to taki – beneficjent???

Oglądasz 7 wpisów - 1 z 7 (wszystkich: 7)
 • Autor
  Wpisy
 • #9181
  wojtania
  Uczestnik

  Mam wątpliwość związaną z identyfikacją beneficjenta (beneficjenta końcowego). Kto jest beneficjentem? Czy ten kto odbiera pomoc ze środków UE, czy też ten kto jej udziela?

  #9183
  jola
  Uczestnik

  Przykład – beneficjent to np. starostwo, które pozyskuje środki na stypendia i wypłaca je beneficjentom końcowym czyli studentom, uczniom.

  #9185
  slavek
  Uczestnik

  Słowniczek:
  Instytucja płatnicza – Ministerstwo Finansów.
  Instytucja Zarządzająca – W zależności od programu, może to być np: Ministerstwo Gospodarki dla ZPORR.
  Instytucja Pośrednicząca – Instytucja do której IZ deleguje część uprawnień.
  Instytucja Wdrażająca – Podmiot publiczny lub prywatny, odpowiedzialny za realizację konkretnego Działania w ramach konkretnego Programu Operacyjnego.
  Beneficjent końcowy – Instytucja, podmiot prywatny odpowiedzialny za zlecenie realizacji danego projektu.
  Beneficjent Ostateczny – osoba, instytucja bezpośrednio korzystająca z pomocy.

  #9190
  wojtania
  Uczestnik

  ..ale ustawa o NPR określała, że beneficjentem jest korzystający, cytuję:

  beneficjent – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, korzystające z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków krajowych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji, o której mowa w art. 11 ust. 7;

  Podobnie do sprawy podchodzi ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, cytuję:

  beneficjent – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, realizującą projekty finansowane z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu;

  …tu również beneficjentem jest korzystający/realizujący.

  Chodzi mi o to, jak to powyższych definicji ma się definicja zawarta w rozporządzeniu 1260, cytuję:

  bezpośredni beneficjenci: oznaczają instytucje oraz firmy publiczne i prywatne odpowiedzialne za zlecanie działań. W przypadku systemów pomocy, na podstawie art. 87 Traktatu i w przypadku pomocy przyznanej przez instytucje wyznaczone przez Państwa Członkowskie, beneficjentami końcowymi są instytucje, które przyznają pomoc;

  …a z niej wynika, że beneficjentami końcowymi są instytucje przyznające pomoc. Skoro tak to kogo konkretnie można uznać za taką instytucję przyznającą pomoc: wojewodę, marszałka, WUP, właściwą agencję ??? Oni przecież zlecają/przyznając pomoc/zadania dla gmin i powiatów.

  Z tych powyższych cytatów chyba wynika, że gmina i powiat nie jest ani bezpośrednim ani końcowym beneficjentem … lecz odbiorcą?

  #9205
  kikcloud
  Uczestnik

  Wystarczy, że w umowie o dofinansowanie umieści się zwrot „zwany dalej Beneficjentem” i już po kłopocie 😀

  #9206
  wojtania
  Uczestnik

  …czy ja wiem, czy po kłopocie? Czy umowa może zmienic postanowienia ustaw i unijnych rozporządzeń. Ba wtedy własnie zaczyna się kłopot gdyż:

  wg. owych umów za beneficjenta uważa się np gminę a umowa zawarta jest z gminą i np marszałkiem województwa. Środki wychodzą od marszałka (lub z WUP) i trafiają do gminy (lub powiatu) do ich budżetu. Chodzi mi o to, że zgodnie z zapisami artykułu 32 rozporządzenia 1260 płatności winny byc dokumentowane fakturami (lub rachunkami), gdyż:

  Płatności mogą przybrać formę płatności na rachunek, płatności tymczasowej lub płatności salda końcowego. Płatności okresowe i płatności salda końcowego dotyczą wydatków faktycznie poniesionych, które muszą być powiązane z płatnościami dokonanymi przez bezpośrednich beneficjentów, potwierdzonych przez pokwitowane faktury lub dokumenty rachunkowe o takiej samej wartości dowodowej.

  Podobny zapis znajduje się w rozporządzeniu Komisji 448/2004, cytuję:

  2.1 Przyjmuje się ogólną zasadę, że płatności poczynione przez końcowych beneficjentów, zgłaszane jako płatności okresowe i płatności salda końcowego, winny być potwierdzone otrzymaną fakturą. Jeśli nie jest to możliwe, płatność potwierdza się dokumentami rachunkowymi o równoważnej wartości dowodowej.

  …a zatem jeśli to przykładowo marszałek (województwo lub WUP) zleca zadanie to najprawdopodobniej można go uznać za beneficjenta końcowego (patrz odpowiedź SLAVEK) a to oznacza, że środki przekazywane gminą i powiatom winny być dokumentowane fakturą (lub rachunkiem jako tożsamy dokument dowodowy). Byłoby to nawet chyba zgodne z przepisami ustawy Vatowskiej, z której najprawdopodobniej wynika, że zaliczki i środki pieniężne z nimi związane należy dokumentować fakturą. Ba księgowość środków unijnych byłaby wówczas banalnie prosta.

  Gdzie są te faktury o których mówi rozporządzenie 1260 i rozporządzenie 448?

  Czy w RP stosujemy właściwe procedury?

  #14336
  k-asiek
  Uczestnik

  Moim zdaniem beneficjent środków to podmiot realizujący zadanie, dla UE beneficjentem może być instytucja zarządzająca i wdrażająca. ale tylko dla uni, bo to ona przekazała środki. Natomiast przy realizacji konkretnego projektu beneficjentem końcowym jest podmiot realizujący z środków na podstawie umowy zadanie, ostatecznym – ci którzy na tym skorzystali.

Oglądasz 7 wpisów - 1 z 7 (wszystkich: 7)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.