piątek, 3 lutego, 2023

Zasady obiegu dokumentu

Home Forum Egzaminy egzaminy Zasady obiegu dokumentu

Oglądasz 14 wpisów - 1 z 14 (wszystkich: 14)
 • Autor
  Wpisy
 • #2543
  lczarny
  Uczestnik

  Pomóżcie!!!!
  czy ktoś sie spotkał z sytuacją aby w jednostce budżetowej w zasadach obiegu dokumentów finansowych zawierać dokładnie art 13 ust 1 pkt 1 prawa działalnosci gospodarczej odnośnie dokonywania transakcji przelewami?
  Czy ten zapis powinien w ogóle być?
  Prosze o pomoc…

  #2555
  terka
  Uczestnik

  lczarny, nie rozumiem, o czym piszesz – o jakiej ustawie ? Wiecej danych poproszę.
  Pozdrawiam

  #2557
  lczarny
  Uczestnik

  w mojej jednostce w zasadach obiegu dokumentów wprowadzony jest słowo w słowo i w dodatku z błędami zapis z Prawa działalności gospodarczej odnośnie dokonywania płatnosci za pośrednictwem banku (transakcje z innymi podmiotami) wyłącznie gdy wartość przekracz 3000 EURO. czy taki zapis powinien byz zawarty?

  #2558
  terka
  Uczestnik

  Nadal niewiele wiem, ale spróbujmy. Zrozumiałam, że w instrukcji obiegu dokumentów finansowych zawarto zapis, że jedynie te transakcje, których wartość przekracza równowartość 3.000 EURO, są dokonywane za pośrednictwem banku. Czy tak?
  lczarny, musimy korespondować w ten sposób, bo nie mam wejścia na chat.
  Odpowiedz

  #2560
  dorotab
  Uczestnik

  cześć. przede wszystkim dziś jest to ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, i już nie 3 000 ale 15 000 euro. w mojej jednostce przepisem tym posiłkowaliśmy się jako uzupełnienie instrukcji kasowej /nigdzie nie zapisano/. dotyczyło to kwoty jaką kasjerka może przyjąć do kasy jednorazowo od wpłacającego /tytuł bez znaczenia/ w jakim kontekście jest to zapis w obiegu dokumentów. pza tym zapis ten dotyczy mozliwości dokonywania rozliczeń gotówkowych a nie nakazuje, tak rozumien z kontekstu Twojej wypowiedzi, dokonywania transakcji bezgotówkowych dopiero powyżej wymienionej kwoty. poza tym zgadzam się z terką, że tak naprawdę bez zacytowania dokładnych zapisów Waszej procedury nie można nic konkretnego powiedzieć.

  #2561
  iga
  Uczestnik

  Po pierwsze prawo o działalności gospodarczej uległo poważnym zmianom i tam już tego artykułu nie ma. Weszła ustawa o swobodzie gospodarczej, gdzie te zapisy już też brzmią inaczej – wprowadza ona obowiazek dokonywania operacji za pośrednictwem rachunku bankowego w przypadku gdy jedna ze stron transakcji jest przedsiebiorcą.
  Pozdrawiam

  #2562
  iga
  Uczestnik

  a dokładniej 😀 :
  Art. 22. 1. Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:
  1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
  2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.
  2. Przedsiębiorca będący członkiem spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej może realizować obowiązek określony w ust. 1 za pośrednictwem rachunku w tej spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.
  3. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wykonywania i pośrednictwa w realizowaniu przekazów pieniężnych w obrocie zagranicznym stosuje odpowiednio przepisy art. 63g i art. 111 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.1)).
  Dorota B ma rację, że można się tym posiłkować do opracowywania wewnetrznych procedur kontroli operacji gotówkowych i bankowych

  #2566
  alkman
  Uczestnik

  Może zapisy w zasadach obiegu dokumentów finansowych w twojej jednostce, mają związek z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 z późn. zm.).

  #2572
  lczarny
  Uczestnik

  dziekuje za odzew,
  procedury zostały napisane w 2001 roku.
  i nmaprawdę zapis jest na zywca ściągniety z ustawy i brzmi:
  „gotówka mogą być dokonywane wypłaty za roboty dostawy i usługi gdy jednorazowa wartość należności lub zobowiązań nie przekracza 3000 EURO gdy suma wartości tych należności i zobowiązań powstałych w miesiącu poprzednim przekracza 10000 euro, przeliczone na złote wg kursu kupna walut obcych ogłaszanych przez NBP z ostatniego miesiąca poprzedzającego miesiąca poprzedzajacego miesiąć, w którym dokonywane sa operacje finansowe:
  Tak to brzmi co o tym myślicie?

  #2576
  pietryka
  Uczestnik

  Kiedy te kwoty obowiązywały były bardzo często sprawdzane przez urzędy skarbowe a szczególnie przez urzędy kontroli skarbowe. I mimo, że jednostki gospodarcze chcąc np. uniknąć komornika, który zajął konto, lub potrzebowały gotówki /natychmist/ wymyślały różnego rodzaju sposoby obejścia tego przepiusu. W latach 90-tych nie było za to kary, ale UKS-y kierowały naruszenie tych przepisów do prokuratury, która nie wieddząc co ztym zrobić – umarzała popstępowanie. Później były już jakieś kary bezpośrednio w ustawie. Twoja jednostka prawdopodobnie nauczona smutnym doświadczeniem swoim bądź zaprzyjażnionego p-stwa ?spółki/, jsfp itd. w celu ochrony własnego tyłka zawarła obowiązujący przepis w instrukcji na co przeciwskazań nie było. Teraz jak zmieniły się przepisy i instrukcja powinna być zmieniona. Nie ma o co kruszyć kopji, pozdrawiam Marian

  #2577
  iga
  Uczestnik

  Ja bym sie zastanawiała na celowością takiego zapisu. W sytuacji, gdy cytowane wyżej przepisy obowiązywały i ich przestrzeganie było kontrolowane przez organy skarbowe zapis taki miał sens. Wymagało to prowadzenia takiej ewidencji księgowej, która umożliwiłaby sprawdzenie przestrzegania w/w procedur.
  Obecnie, skoro cytowane przepisy nie obowiązują, zapis taki wydaje się być niecelowy. Z reguły jednostki stosują inne zabezpieczenia ograniczające płatności gotówkowe, np. max wysokość pogotowia kasowego, max. wysokość udzielanej zaliczki gotówkowej, wymóg płatności za pośrednictwem rachunku bankowego w sytuacji gdy strona ma rachunek bankowy.

  #2578
  lczarny
  Uczestnik

  Bardzo dziękuję Wam za pomoc, co ja bym bez Was zrobiła…. 😆

  #2588
  alkman
  Uczestnik

  Jeżeli twoja jednostka prowadzi kasy i przyjmuje wpłaty to ponownie zachęcam do lektury wymienianej wcześniej ustawy. Pozwole sobie zacytować niektóre przepisy:
  Art. 2 pkt 8. Ilekroć w ustawie jest mowa o jednostkach współpracujących – rozumie się przez to organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz inne państwowe jednostki organizacyjne, a także Narodowy Bank Polski, Komisję Nadzoru Bankowego i Najwyższą Izbę Kontroli;
  Art. 15a. 1. Jednostki współpracujące, z wyłączeniem organów, o których mowa w art. 14 ust. 2, są obowiązane, w granicach swoich ustawowych kompetencji, współpracować z Generalnym Inspektorem w zakresie zapobiegania przestępstwu, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, poprzez:
  1) niezwłoczne powiadamianie Generalnego Inspektora o podejrzeniach wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł;
  2) przekazywanie potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, oraz informacji o osobach przeprowadzających te transakcje.
  2. Jednostki współpracujące są obowiązane do opracowania instrukcji postępowania w przypadkach, o których mowa w ust. 1.

  #2590
  lczarny
  Uczestnik

  Alkman bardzo dziekuję za wyjaśnienia.
  Miłego dnia zyczę wszystkim.

Oglądasz 14 wpisów - 1 z 14 (wszystkich: 14)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.