Tags Posts tagged with "audytor wewnętrzny"

audytor wewnętrzny

0 654
Kariera

Miasto Ząbki

Urząd Miasta Ząbki – Jednostka Samorządu Terytorialnego zatrudnia ponad 80 pracowników

Audytor wewnętrzny (1/4 etatu)

Miejsce pracy: Ząbki
Region: mazowieckie

 

 

Zakres wykonywanych zadań:

 

0 1262
Kariera

Lotnisko Chopina to lider branży lotniczej, ciekawe miejsce pracy i dynamicznie rozwijająca się organizacja. Stawiamy na pracę zespołową i wytrwałość, dzielimy pasję i wyrażamy dumę z naszych osiągnięć.

W związku z dynamicznym rozwojem Portu Lotnisko Chopina poszukuje doświadczonego:

Specjalisty ds. audytu
Miejsce pracy: Warszawa
Nr Ref. NKA/15/38
Termin składania ofert: do 11.01.2016

CEL STANOWISKA: przeprowadzanie audytów i dokonywanie oceny prawidłowości funkcjonowania systemów zarządzania, w tym Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz oceny zgodności z odpowiednimi normami, wymaganiami prawnymi oraz przepisami wewnętrznymi.

 

0 1304
Kariera

Castorama Polska poszukuje kandydatów na stanowisko :

Audytor Wewnętrzny

Miejsce pracy: Dyrekcja Generalna, Warszawa

Audytor wewnętrzny odpowiedzialny za:

 • Planowanie i przeprowadzanie audytów w sklepach, centrum dystrybucyjnym – według programu i metodologii audytu;
 • Ocenę czy procesy i kontrole operacyjne są projektowane, realizowane i działają zgodnie z odpowiednimi zasadami firmy i najlepszymi praktykami, w tym identyfikacja ryzyk i ocena zarządzania ryzykiem operacyjnym;
 • Komunikowanie wyników audytów, zidentyfikowanych ryzyk i zaleceń do kierownictwa lokalnego i regionalnego;
 • Przygotowywanie raportów audytowych w języku polskim i angielskim;
 • Udział w doraźnych projektach, w tym projektach doradczych, mających na celu określenie możliwości poprawy kontroli wewnętrznej, promowaniu najlepszych praktyk.
 

0 821
Kariera

Dom Maklerski TMS Brokers S.A. poszukuje kandydatów na stanowisko:

Audytor wewnętrzny
Miejsce pracy: Warszawa
Region: mazowieckie

Opis stanowiska:

 • bieżące badanie i ocenianie prawidłowości i skuteczności systemów, regulaminów i procedur wewnętrznych stosowanych przez TMS Brokers w prowadzonej działalności maklerskiej, w tym w szczególności systemu kontroli wewnętrznej,
 • podejmowanie działań mających na celu eliminację wszelkich zidentyfikowanych nieprawidłowości,
 • ocena skuteczności i adekwatności wdrożonego systemu zarządzania ryzykiem związanym z działalnością prowadzoną przez TMS Brokers oraz systemami i procesami stosowanymi przez nią w prowadzonej działalności, jak również poziom jego wykorzystywania.
 • niezależna ocena procesu szacowania kapitału wewnętrznego,
 • sporządzanie planów audytu wewnętrznego,
 • prowadzenie czynności audytowych zgodnie z planem audytu oraz audytów doraźnych,
 • należyte dokumentowanie wszelkich czynności audytowch w szczególności poprzez protokoły i raporty audytowe,
 • wydawanie zaleceń oraz nadzór nad postępami w zakresie podjętych działań naprawczych,
 • prezentowanie wyników audytu organom statutowym Spółki,
 • sporządzanie raz na rok pisemnego raportu z wykonywania przez komórkę audytu wewnętrznego powierzonych zadań, zawierających w szczególności wskazanie środków podejmo­wanych w ramach wykonywania planu audytu wewnętrznego.
 • dostarczanie organom statutowym obiektywnej opinii i oceny o procesach zachodzących w Spółce,
 • współpraca z komórkami compliance, kontroli wewnętrznej oraz prawnej,
 • szkolenia pracowników,
 

NEOBANK poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista w Departamencie Audytu Wewnętrznego
MIEJSCE PRACY: POZNAŃ

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za sprawdzanie prawidłowości działalności Banku, prawidłowości i rzetelności składanych sprawozdań i informacji oraz przygotowywanie propozycji zaleceń w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

Główne zadania:

 • Wykonywanie czynności kontrolnych zgodnie z zasadami obowiązującymi w Banku,
 • Dokonywanie oceny poziomu ryzyka kredytowego,
 • Przygotowywanie propozycji usprawnień i optymalizacji mechanizmów kontrolnych w zakresie ryzyka kredytowego,
 • Przygotowywanie propozycji zaleceń w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.
 

0 824

Orbis S.A. (Head Office)

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Internal Auditor
Miejsce pracy: Warszawa
IA/WAW/1215

Internal Auditor – main role of the Internal Auditor will be to support hotel teams’ compliance with our internal company policies through the evaluation and analysis of operational procedures. Joining our dedicated team the candidate will have a great opportunity to gain experience and knowledge of hotel operations. Internal Auditor will be responsible, together with the team, for preparing, organizing and carrying out the audit missions. The ideal candidate should be able to quickly acquire a good understanding of audit methods and other operational practices of the Group and be attentive and rigorous at work. Located in Warsaw, position requires regular travel with overnight stays at company hotels in Poland and other Central European countries (up to 50%).

Key Tasks:

 • conducting and assisting in the completion of internal audits in hotels (main areas of interest: Reception, F&B Sales, Receivables, Accounting, HR) and in Head Office departments
 • proper tests documentation, including clear conclusions, reports and recommendations drafting
 • conducting and consolidating periodic self-assessment
 • ensuring that policies and procedures in place are adequate and are being correctly applied by hotels
 • adding value to the organization by providing advisory actions to improve effectiveness and/or efficiency of control process
 • providing training and introducing Group’s internal control procedures for hotel teams
 • active participation in various projects and other activities at Head Office level

 

Qualifications and requirements:

 • min. 2 years of experience within the internal audit / internal control / hospitality operations
 • graduated in Management / Finance / Economy
 • understanding of the internal controls and audit processes within the hospitality services industry will be a strong asset
 • very good written and oral communication skills in both English (at least B2 lvl) and Polish
 • critical thinking and logical reasoning, responsiveness, analytical and organizational skills
 • proactive approach in taking responsibilities and ability to see the projects through to the end
 • good team player focused on contributing to the team
 • ability and flexibility to adapt to the changing needs of the business and the job
 • dynamism, enthusiasm and international openness
 • knowledge in accounting related matters
 • advanced knowledge of Excel, Word, PowerPoint etc.,
 • second language will be an asset

We offer: 

 • full time job contract, half-year bonus based on Group’s financial results and achievement of personal goals
 • friendly and supportive work environment
 • new challenges and interesting international experience
 • attractive benefit package (Multi Sport card, private medical health care, staff discounts and company hotels rates around the world)
 • training and development opportunities
 

0 920
Kariera
Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:

Audytor Wewnętrzny

 w Wydziale Audytu Wewnętrznego i Kontroli Wewnętrznej w Biurze Dyrektora Generalnego

Termin składania dokumentów: 2016-01-13 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • realizowanie zadań audytowych (zapewniających i doradczych) w komórkach organizacyjnych ministerstwa w celu dokonania oceny kontroli zarządczej oraz przedstawienia wniosków, zaleceń i propozycji usprawnień w zakresie funkcjonowania jednostki, przyczyniając się do podejmowania przez Kierownictwo decyzji mających wpływ na wszystkie obszary jej działania, zgodnie z rocznym planem audytu,
 • prowadzenie czynności sprawdzających, mających na celu ocenę dostosowania audytowanej działalności do wniosków zawartych w sprawozdaniach z audytu,
 • dokumentowanie wyników analizy ryzyka w celu przygotowania planów i programów zadań audytowych przydzielonych przez kierującego Wydziałem, oraz rocznego planu audytu, w oparciu o rzetelne, obiektywne i niezależne ustalenia stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania ministerstwa,
 • uczestniczenie w procesie analizy ryzyka procesów zachodzących w obszarach działania ministerstwa na podstawie zebranych informacji i prowadzonego monitoringu realizacji zaleceń wynikających ze sprawozdań z przeprowadzonych zadań audytowych, oraz wyników przeprowadzonych kontroli wewnętrznych i zewnętrznych,
 • gromadzenie planów audytu, sprawozdań z wykonania planów i innych dokumentów, oraz na ich podstawie przygotowywanie informacji i materiałów na potrzeby Komitetu Audytu, a także zapewnienie obsługi organizacyjnej Komitetu,
 • współpraca z audytorami wewnętrznymi w jednostkach podległych Ministrowi Zdrowia i przez niego nadzorowanych w celu wypracowania metodyki audytu wewnętrznego, koordynacji zadań audytowych o charakterze systemowym, planowania zakresu szkoleń i koordynowania oceny zewnętrznej komórek audytu wewnętrznego w resorcie zdrowia,
 • prowadzenie bieżących i stałych akt audytu wewnętrznego.
Warunki pracy 
 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 • praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
 • urząd mieści się w budynku zabytkowym, posiada windę, pokój znajduje się na II piętrze, budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w budynku „B” i „C”;
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy 
 • wykształcenie: wyższe magisterskie ekonomiczne lub prawnicze,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w komórce audytu wewnętrznego,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
 • uprawnienia audytora wewnętrznego, o których mowa, w art. 286 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • znajomość standardów oraz metodyki prowadzenia audytu wewnętrznego, technik prowadzenia audytu,
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej,
 • znajomość zasad wdrażania funduszy unijnych,
 • umiejętność efektywnego komunikowania się,
 • umiejętność wystąpień publicznych.