piątek, 18 czerwca, 2021

Odpowiedz na: Prośba o radę!

Home Forum Fundusze unijne Fundusze unijne Prośba o radę! Odpowiedz na: Prośba o radę!

#10982
ajuri
Uczestnik

Opinia w zakresie wydatków przedstawionych przez beneficjenta jako kwalifikowalne dotyczy:
– zgodności wydatków z postanowieniami rozporządzenia Komisji (WE) ( nie pamiętam teraz jakie to były numery), wytycznymi przygotowanymi przez nasz rząd (np. są takie wytyczne z śierpnia 2004r. opracowane przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy – Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – znajdziesz je w internecie)
– zgodności zawierania kontraktów z procedurą, która obowiązuje na podstawie umowy dofinansowania,
– zgodności wydatków pod względem zakresu i harmonogramu oraz planu finansowego,
– prawidłowości odbioru i weryfikacji wydatków z faktycznie wykonanymi pracami oraz z postanowieniami umów zawieranych z wykonawcami przetargów,
– prawidłowości klasyfikacji wydatków według kategorii i źródeł finansowania

Zaproponowałabym Tobie przeprowoadzenie testów dot. faktur np.
1.Czy z treści faktury wynika jakie zostały zrealizowane czynności i dokonane zakupy?
2. Czy data sprzedaży i wystawienia faktury wskazana jest prawidłowo?
3. Czy wykonane prace zostały odebrane zgodnie z warunkami zawartymi w umowie?
4. Czy faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym
5. Czy dyspozycje do wypłaty wydały osoby uprawnione
6. Czy dokonany wydatek zgodny jest z zapisami na fakturze, czy płatność zrealizowano w terminie
7. Czy dokonano prawidłowej dekretacji kont, klasyfikacji budżetowej
8. Czy do faktur dołączone są protokoły odbioru
9. Czy na fakturze jest nr umowy o dofinansowanie, nazwa projektu, jeśli są wymagane pieczątki to czy są
10. Opis związku wydatku z projektem – należy zaznaczyć w opisie faktury, do której kategorii wydatku przedstawionego we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu odnosi się wydatek opisany fakturą
11. Jeśli projekt jest realizowany w oparciu o ustawę zamówień publ. c- podstawe prawną

Pozdrawiam