wtorek, 27 lipca, 2021

Odpowiedz na: regulamin wynagradzania

Home Forum Sektory Służba zdrowia regulamin wynagradzania Odpowiedz na: regulamin wynagradzania

#11355
tamara
Uczestnik

W 2005 roku na stronie http://www.infor.pl/problem
zotało zadane pytanie: Czy w zoz można samodzielnie ustalić stawki zaszeregowania i grupy niezgodne z rozp. MZiOs z 8 czerwca 1999r. (Dz.U. Nr 52, poz. 543)?
Oto odpowiedź:
Podstawa prawna:art. 18, 42 Kodeksu pracy,
rozporządzenie z 8 czerwca 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej (DzU nr 52, poz.
543 ze zm.).
W samodzielnych publicznych oraz niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej stawki zaszeregowania i grupy zawodowe mogą być
kształtowane odmiennie od tych, jakie zawarto we wskazanym rozporządzeniu
Wskazany w pytaniu przepis prawa powszechnie obowiązującego dotyczy jedynie tych podmiotów świadczących usługi medyczne, które mają status prawny publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Nie dotyczy natomiast samodzielnych publicznych bądź niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej – czyli większości występujących obecnie w obrocie prawnym zakładów z tej branży. Pracodawcy tych zoz mogą co prawda dobrowolnie zobowiązać się do przestrzegania postanowień wskazanego przepisu, na przykład poprzez stosowny zapis
w regulaminie wynagradzania. Będzie to jednak ich działanie dobrowolne i nie wynikające z obowiązku określonego w przepisach prawa.
Powołane w pytaniu rozporządzenie określa w sposób enumeratywny podmioty, które są zobowiązane do stosowania jego przepisów. Są to:
– publiczne zakłady opieki zdrowotnej prowadzone w formie jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego,
– zakłady opieki zdrowotnej utworzone przez organy, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki
zdrowotnej (są to podmioty utworzone na przykład przez ministra, wojewodę, jednostkę samorządową w celu udzielania świadczeń zdrowotnych dla własnych pracowników).
Tylko kierownictwo zakładów działających w ww. formach jest zobligowane do stosowania postanowień tego aktu wykonawczego.
Zarówno SPZOZ jak i NZOZ nie są podmiotami, o których mowa w rozporządzeniu. Nie mają bowiem statusu jednostek ani zakładów budżetowych, a ich celem nie jest udzielanie świadczeń na rzecz własnych pracowników. Tym samym w ich aktach prawa wewnętrznego
nie muszą znajdować się przepisy zbieżne z regulacjami omawianego rozporządzenia. Zatem w regulaminie wynagradzania mogą być zawarte
stawki wynagrodzeń i grupy zaszeregowania zupełnie odmienne – mogą być one zarówno
korzystniejsze dla pracowników jak i mniej korzystne w stosunku do przedmiotowego rozporządzenia (oczywiście w ramach ogólnych
przepisów kodeksu pracy). Mogą być również ustalone inne rodzaje stanowisk, na których będą zatrudniani pracownicy. Powyższe nie dotyczy przypadku, gdy pracodawca SPZOZ lub NZOZ dobrowolnie nałoży na siebie poprzez, na przykład zapis w statucie zakładu, regulaminie pracy lub wynagradzania obowiązek przestrzegania postanowień ww. rozporządzenia. Wtedy będzie koniecznym stosowanie zawartych w nim stawek i grup zaszeregowania. Należy pamiętać, że pracodawca ustalając, że będzie stosował ww. rozporządzenie musi stosować się do jego wszystkich postanowień i wypłacać pracownikom wszystkie uregulowane w nim świadczenia. W tym miejscu przypominam, iż niezależnie od tego, że nadal w ww. akcie
prawnym najniższe stawki wynagrodzeń wynoszą nadal 655 zł., pracownik powinien otrzymywać wynagrodzenie nie niższe niż 849 zł brutto (minimalne wynagrodzenie w 2005 r.). Oczywiście możliwym jest przyjęcie do stosowania w SPZOZ lub NZOZ tylko niektórych postanowień opisywanego aktu wykonawczego. Na przykład można ustalić, że w danym zakładzie będzie stosowana definicja pracownika wykonującego zawód medyczny zawarta w §2 rozporządzenia.
Zmiana, tj. zawarcie zapisów mających na celu uchylenie obowiązku stosowania postanowień (wszystkich lub tylko wybranych z omawianego
rozporządzenia) niezależnie od zlikwidowania zapisu o jego stosowaniu, wymagać będzie dokonania pracownikom wypowiedzenia zmieniającego.” Może ta interpretacja Ci pomoże.