środa, 3 marca, 2021

Odpowiedz na: Procedury zamówień publicznych do 14 000 EUR

Home Forum Sektory Samorządy Procedury zamówień publicznych do 14 000 EUR Odpowiedz na: Procedury zamówień publicznych do 14 000 EUR

#12728
eta
Uczestnik

Ad. 1 TAK

uofp:
Art. 47. 1. Kontrola finansowa w jednostkach sektora finansów publicznych dotyczy procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem.
2. Kontrola finansowa obejmuje:
1) przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków;
2) badanie i porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczącym procesów pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych;
3) prowadzenie gospodarki finansowej oraz stosowanie procedur dotyczących procesów, o których mowa w pkt 2.
3. Kierownik jednostki ustala w formie pisemnej procedury, o których mowa w ust. 2, biorąc pod uwagę standardy, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1, oraz zapewnia ich przestrzeganie.

Wg mnie należy ustalić w formie pisemnej procedury kontroli finansowej w zakresie zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro (art. 47 uofp) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Komunikatem Nr 13 Ministra Finansów
z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (wraz ze wzorami druków obowiązujących przy realizacji procedury).

Ad. 2
Wg mnie jest ważne, ale kierownik jednostki nie dopełnia ustawowego obowiązku ustalenia pisemnych procedur kontroli finansowej w zakresie udzielania zamówień publicznych. W jednostce nie ma więc udokumentowanych skutecznych mechanizmów kontroli finansowej, a poprzez to działalność jest narażona na naruszenie dyscypliny finansów publicznych i prawa zamówień publicznych.