sobota, 15 maja, 2021

Odpowiedz na: E – kontroler systemów teleinformatycznych

Home Forum Egzaminy egzaminy E – kontroler systemów teleinformatycznych Odpowiedz na: E – kontroler systemów teleinformatycznych

#15239
Anonim
Nieaktywny

Polecam wyciąg z ustawy:

ustawa z dnia 17 lutego 2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr 64 poz. 565)

Art. 16.

1. Podmiot publiczny, prowadząc wymianę informacji, jest obowiązany zapewnić możliwość wymiany informacji również w formie elektronicznej przez wymianę dokumentów elektronicznych związanych z załatwianiem spraw należących do jego zakresu działania, przy wykorzystaniu informatycznych nośników danych lub środków komunikacji elektronicznej.

2. Podmiot publiczny, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany prowadzić wymianę informacji w formie elektronicznej:

1) z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, spełniających minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych;

2) zgodnie z minimalnymi wymaganiami dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej.

Art. 25.

1. Kontroli:

1) realizacji ponadsektorowych projektów informatycznych dokonuje Prezes Rady Ministrów;

2) realizacji sektorowych projektów informatycznych dokonuje minister kierujący działem administracji rządowej, dla którego ustanowiono sektorowy projekt informatyczny;

3) działania systemów teleinformatycznych, używanych do realizacji zadań publicznych albo realizacji obowiązków wynikających z art. 13 ust. 2, dokonuje:

a) w jednostkach samorządu terytorialnego i ich związkach oraz w tworzonych lub prowadzonych przez te jednostki samorządowych osobach prawnych i innych samorządowych jednostkach organizacyjnych – właściwy wojewoda, z zastrzeżeniem ust. 3,

b) w podmiotach publicznych podległych lub nadzorowanych przez organy administracji rządowej – organ administracji rządowej nadzorujący dany podmiot publiczny,

c) w podmiotach publicznych niewymienionych w lit. a i b – minister właściwy do spraw informatyzacji

– pod względem zgodności z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych lub minimalnymi wymaganiami dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej.

3. W stosunku do organów i jednostek, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a, kontrola może dotyczyć wyłącznie systemów teleinformatycznych oraz rejestrów publicznych, które są używane do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W pozostałych przypadkach kontrola przeprowadzana jest na wniosek.

Art. 26.

1. Kontrolę, o której mowa w art. 25, przeprowadzają kontrolerzy wyznaczeni przez organ dokonujący kontroli, na podstawie wydanego przez ten organ imiennego upoważnienia.

Art. 28.

1. Kontrolerem może być osoba pełnoletnia, która:

1) nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie;

2) posiada wykształcenie wyższe o specjalności odpowiedniej z uwagi na zakres kontroli, o której mowa w art. 25;

3) posiada ważne świadectwo kwalifikacji wydane przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

3. Świadectwo kwalifikacji wydaje się po ukończeniu szkolenia początkowego oraz złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

9. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

1) zakres programowy i wymiar czasowy szkolenia początkowego i szkolenia uzupełniającego,

2) skład oraz regulamin działania komisji egzaminacyjnej,

3) sposób organizowania i regulamin przeprowadzania egzaminów, w tym egzaminu poprawkowego,

4) zakres tematów egzaminacyjnych,

5) warunki i tryb wydawania lub przedłużania świadectwa kwalifikacji,

6) wzór świadectwa kwalifikacji,

7) wysokość opłat pobieranych za przeprowadzenie egzaminu po ukończeniu szkolenia początkowego oraz szkolenia uzupełniającego,

8) wzór zgłoszenia, o którym mowa w ust. 8

Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 22 września 2005 w sprawie szkoleń i egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie albo o przedłużenie świadectwa kwalifikacji (Dz. U. z 2005 r. Nr 200 poz. 1656