środa, 30 listopada, 2022

Odpowiedz na: jednolity rzeczowy wykaz akt – pilne

Home Forum Sektory Służba zdrowia jednolity rzeczowy wykaz akt – pilne Odpowiedz na: jednolity rzeczowy wykaz akt – pilne

#19208
terka
Uczestnik

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Art. 5.
1. Dokumentacja powstająca w organach państwowych i państwowych jednostkach
organizacyjnych, w organach jednostek samorządu terytorialnego i
samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz napływająca do nich jest
przechowywana przez te organy i jednostki organizacyjne przez okres ustalony
na podstawie upoważnienia zawartego w ust. 2, po tym zaś okresie:
1) dokumentacja stanowiąca materiał archiwalny jest przekazywana do
właściwych archiwów państwowych;
2) dokumentacja inna niż wymieniona w pkt 1 może ulec brakowaniu.

2. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, na
wniosek Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, w drodze
rozporządzenia, ustala zasady klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji ze
względu na okresy jej przechowywania oraz zasady i tryb przekazywania
materiałów archiwalnych do archiwów państwowych, a także zasady i tryb
brakowania innej dokumentacji.