sobota, 3 grudnia, 2022

Odpowiedz na: koszty sądowe

Home Forum Sektory Samorządy koszty sądowe Odpowiedz na: koszty sądowe

#19390
terka
Uczestnik

Oj, Panie Tomaszu, a RIO POznań mówi coś innego:

461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Paragraf ten obejmuje w szczególności:
– naleŜności akademii medycznych i innych instytucji wyznaczonych do wydawania opinii,
– koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielanej z urzędu,
– koszty egzekucji komorniczej,
– obserwacje szpitalne,
– koszty przewozu zwłok,
– sesje wyjazdowe sądu,
– koszty sprowadzania i przewozu oskarŜonego, świadków i biegłych,
– opłaty za parkingi i holowanie zabezpieczonych pojazdów,
– doręczanie wezwań i innych pism,
– koszty kontroli i utrwalania rozmów telefonicznych,
– ogłoszenia w prasie, radiu i telewizji,
– koszty przejazdów sędziów, prokuratorów i innych osób z powodu czynności w toku postępowania,
– koszty oględzin, badań przedsięwziętych w toku postępowania oraz przesyłek i przechowywania
zajętych przedmiotów, jak równieŜ ich sprzedaŜy,
Z pism:
(…) koszty postępowania, którymi została obciąŜona gmina w postępowaniu kończącym postępowanie
odwoławcze
(…) Opłaty, o których mowa w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
(Dz. U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.), a w szczególności opłaty od wniosku o wpis w księdze wieczystej
hipoteki przymusowej, opłaty od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, opłaty kancelaryjne