wtorek, 26 stycznia, 2021

Odpowiedz na: Podatek od nieruchomości

Home Forum Wzajemna pomoc merytoryczna Wzajemna pomoc merytoryczna Podatek od nieruchomości Odpowiedz na: Podatek od nieruchomości

#20399
terka
Uczestnik

Jeśli chodzi o budynki (czyli np. o oddanie do użytkowania) to jest sposób na uzyskiwanie tych informacji, przewidziany przepisami prawa.

Dz.U.02.240.2061 ze zm.
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych.
§ 6. 1. Organy administracji architektoniczno-budowlanej są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego właściwego w sprawach podatku od nieruchomości, do nieodpłatnego przekazywania informacji, w formie kopii wydanych przez te organy decyzji o:
1) pozwoleniu na budowę;
2) pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
2. Organy nadzoru budowlanego są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego właściwego w sprawach podatku od nieruchomości, do nieodpłatnego przekazywania informacji, w formie odpowiednio kopii wydanych przez te organy decyzji lub kopii otrzymanych zawiadomień o:
1) pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części;
2) wyłączeniu całości lub części obiektu budowlanego z użytkowania;
3) rozbiórce obiektu budowlanego;
4) zakończeniu budowy, co do których nie zgłoszono sprzeciwu.
3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, przekazuje się do organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu budowlanego, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydana decyzja stała się ostateczna lub upłynął termin do zgłoszenia sprzeciwu.

Jeżeli nie jesteście gminą na prawach powiatu, to takich informacji u sibie nie macie, jesli zaś tak – to macie:wink: Jeśli jesteście zwykłą gminą, to informacje takie powinno wam starostwo przesyłać bez łaski. Jeśli tego nie robi, proponuję ich o to poprosić:wink:

To jeśli chodzi o budynki. Jesli chodzi o grunty, to na razie sposobu nie znam, a na razie nie mam czasu szukać.

Miłego:smile: