niedziela, 17 października, 2021

Odpowiedz na: kontrola wewnetrzna a kontrola zarzadcza

Home Forum Fundusze unijne Fundusze unijne kontrola wewnetrzna a kontrola zarzadcza Odpowiedz na: kontrola wewnetrzna a kontrola zarzadcza

#20629
irenaanna
Uczestnik

Nie jestem z NIK-u ale uznaję wyższość niżej wymienionych dokumentów nad artykułem w cytowanej „Wspólnocie”:

I. GLOSARIUSZ TERMINÓW DOTYCZĄCYCH KONTROLI I AUDYTU W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

59. Kontrola
1. W znaczeniu funkcjonalnym (ang. audit) oznacza badanie lub przegląd polegający na ustaleniu stanu faktycznego, porównaniu go ze stanem wymaganym/pożądanym oraz dokonanie jego oceny.
Rozpatrywana w następujących aspektach:

– podmiotu przeprowadzającego (wewnętrzna, zewnętrzna),

– czasu przeprowadzenia(→kontrola ex ante, →kontrola ex post, →ikontrola w trakcie),

– badanego obszaru (→kontrola finansowa, →kontrola wykonania zadań).

2. W znaczeniu zarządczym (ang. control) jest to przyjęty system zarządzania (procedury, instrukcje, zasady, mechanizmy) służący do uzyskania racjonalnej pewności, że cele zarządzania zostaną osiągnięte. Proces dzięki któremu zarządza się określonymi działaniami.
65. Kontrola zarządcza
Inna nazwa →systemu kontroli wewnętrznej ustanowionego przez kierownictwo.

II. Kontrola Państwowa, ROCZNIK LI – NR 2 (307) – MARZEC – KWIECIEŃ 2006 R.
Józef Płoskonka
POJĘCIE KONTROLI W UJĘCIU ZARZĄDCZYM
„Pojęcia „kontrola” używać więc można w dwóch odmiennych znaczeniach:
pierwszym – funkcjonalnym – opisuje ono szeroko pojęty proces sprawdzania i oceniania (czyli określoną czynność) oraz drugim – zarządczym – rozumianym jako przyjęty w jednostce system wspomagający zarządzanie (procedury, instrukcje, zasady, mechanizmy), który służy do uzyskania – przez kierownictwo – pewności, że cele jednostki zostaną osiągnięte.”

III. A.2. STANDARDY KONTROLI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI
8. Ocena i badanie systemu kontroli wewnętrznej20
8.2. System kontroli wewnętrznej należy rozumieć jako ogół środków funkcjonalnych, za pośrednictwem których kierownictwo jednostki zdobywa pewność, ze źródeł wewnętrznych, że procesy, za które ono odpowiada, przebiegają w sposób minimalizujący prawdopodobieństwo wystąpienia nieprawidłowości, oszustwa, błędu czy nieekonomicznych lub nieskutecznych praktyk. Kontrola wewnętrzna obejmuje zarówno kontrolę zarządczą, jak i audyt wewnętrzny.

SŁOWNICZEK
Kontrola wykonania zadań
Zgodnie ze standardami INTOSAI (1.0.40.), kontrola wykonania zadań odnosi się do kontroli oszczędności, wydajności i skuteczności i obejmuje:
a) kontrolę oszczędności działalności administracyjnej, zgodnie z rozsądnymi zasadami i praktyką administracji, jak również polityką kierownictwa w tym zakresie,
b) kontrolę wydajności wykorzystania zasobów ludzkich, finansowych i innych, łącznie z badaniem systemów informatycznych, wskaźników wykonania zadań oraz systemów monitorowania, a także procedur
stosowanych przez jednostki kontrolowane, w celu usunięcia wykrytych niedociągnięć,
c) kontrolę skuteczności działania w odniesieniu do realizacji celów jednostki kontrolowanej, jak również ocenę faktycznych skutków działalności, w porównaniu do skutków zamierzonych.

Skuteczność (effectiveness)
Zakres, w jakim cele są osiągane oraz związek między zamierzonymi a faktycznymi skutkami danej działalności. Oceny lub zmierzenia skuteczności można dokonać porównując wyniki (lub skutki) z założonymi celami, lub ustalając zakres, w jakim stosowane instrumenty przyczyniły się do osiągnięcia zamierzonych celów.