poniedziałek, 5 grudnia, 2022

Odpowiedz na: Instytucja Kultury a Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Home Forum Wzajemna pomoc merytoryczna Wzajemna pomoc merytoryczna Instytucja Kultury a Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Odpowiedz na: Instytucja Kultury a Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

#2171
anka
Uczestnik

„Zgodnie z przepisami art. 30 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, instytucje kultury tworzą zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, fundusz na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Przepisy art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r o zakładowum funduszu świadczeń socjalnych, stanowią że fundusz tworzą pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.
Obowiązek tworzenia funduszu, bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników, mają pracodawcy prowadzący działalność w formach organizacyjno-prawnych jednostek sektora finansów publicznych, określonych w przepisach art. 18-20 ustawy o finansach publicznych.
Pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą tworzyć fundusz do wysokości i na zasadach określonych w art. 5 lub mogą wypłacać świadczenie urlopowe. Pracodawcy ci, jeżeli nie są nieobjęci układem zbiorowym pracy oraz niezobowiązani do wydania regulaminu wynagradzania, informacje w sprawie nietworzenia funduszu i niewypłacania świadczenia urlopowego przekazują pracownikom w pierwszym miesiącu danego roku kalendarzowego, w sposób przyjęty u danego pracodawcy.
Pracodawcy, o których mowa wyżej zatrudniający co najmniej 20 pracowników, objętych układem zbiorowym pracy, postanowienia w sprawie nietworzenia funduszu i niewypłacania świadczenia urlopowego zawiera się w układzie zbiorowym pracy. Jeżeli u takich pracodawców pracownicy nie są objęci układem zbiorowym pracy, postanowienia w sprawie nietowrzenia funduszu i niewypłacania świadczenia urlopowego zawiera się w regulaminie wynagradzania.
Wysokość świadczenia urlopowego nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego, określonego w ustawie – odpowiednio do rodzaju zatrudnienia pracownika, z tym że wysokość świadczenia dla zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika.
Świadczenie urlopowe wypłaca pracodawca raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.
Wypłata świadzczenia urlopowego następuje nie później niż w ostatnim dniu przed rozpoczęciem wymienionego wyżej urlopu.
Świadczenie urlopowe nie podlega składce na ubezpieczenie społeczne pracowników.”