piątek, 1 marca, 2024

Odpowiedz na: międzynarodowe standardy rachunkowości

Home Forum Egzaminy egzaminy międzynarodowe standardy rachunkowości Odpowiedz na: międzynarodowe standardy rachunkowości

#2600
alkman
Uczestnik

Rezerwy na świadczenia emerytalne i podone (np. nagrody jubileuszowe) to rezerwy z tytułu biernych rozliczeń międzyokresowych na świadczenia na rzecz pracowników (wraz z narzutami), których obowiązek wypłaty wynika z kodeksu pracy lub umowy o pracę (układu zbiorowego). Zobowiązania te są określone w art. 39 ust. 2 pkt 2 ustawy o rachunkowości: Jednostki dokonują biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń wobec nieznanych osób, których kwotę można oszacować, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana itd.
Co do rezerw którymi jesteś najbardziej zainteresowana i MSR to stosownie do art 10 ust. 3 ustawy o rachunkowości, w sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy, przyjmując zasady (politykę) rachunkowości, jednostki mogą stosować krajowe standardy rachunkowości wydane przez Komitet Standardów Rachunkowości. W przypadku braku odpowiedniego standardu krajowego, jednostki, inne niż wymienione w art. 2 ust. 3, mogą stosować MSR.
Przypominam, iż mogą≠muszą.
Obiecuje zorientować się bardziej w temacie.