poniedziałek, 5 grudnia, 2022

Odpowiedz na: Komórka Audytu Wewnętrznego

Home Forum Wzajemna pomoc merytoryczna Wzajemna pomoc merytoryczna Komórka Audytu Wewnętrznego Odpowiedz na: Komórka Audytu Wewnętrznego

#2698
alkman
Uczestnik

Do Sebastian

Stosownie do przepisów art. 35e ust. 1 ustawy o finansach publicznych, audyt wewnętrzny w jednostce sektora finansów publicznych prowadzi audytor wewnętrzny zatrudniony w tej jednostce, natomiast w myśl przepisów art. 35e ust. 3 wymienianej ustawy audytor wewnętrzny podlega bezpośrednio kierownikowi jednostki.
Zatem wprost z ustawy o finansach publicznych wynika, iż zatrudniony w jednostce może być tylko jeden audytor wewnętrzny, bowiem gdyby ustawodawca chciał, aby audytorów wewnętrznych było więcej używałby zwrotu „audytorzy wewnętrzni”.
Jednak praktyka jest taka, iż niektórzy kierownicy jednostek sektora FP stosując będące w sprzeczności z ustawą o finansach publicznych wytyczne MF zatrudniają więcej osób na stanowisku audytora wewnętrznego wyznaczając jednego z nich na stanowisko kierownika komórki AW. Stąd też rodzi się pytanie: który z zatrudnionych przez kierownika jednostki audytorów wewnętrznych jest tym właściwym audytorem wewnętrznym, o którym mowa w ustawie o finansach publicznych i jaki jest status pozostałych audytorów?
Odpowiedź nam daje rozporządzenie MF w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego, bowiem tylko jeden z wymienianych audytorów zatrudnionych w rozpatrywanej jednostce (mając w zakresie swych czynności) będzie przygotowując plan audytu wewnętrznego, ustalał kolejność poddania obszarów ryzyka audytowi wewnętrznemu, brał pod uwagę stopień ich ważności, oraz uwzględniał czynniki organizacyjne (itd.), w tym czas przeznaczony na szkolenie osób zatrudnionych na stanowiskach związanych z przeprowadzaniem audytu wewnętrznego (§ 4 ust. 1 pkt 2).
Reasumując audytor wewnętrzny, o którym mowa w ustawie o finansach publicznych, to audytor sporządzający plan audytu wewnętrznego, natomiast pozostali audytorzy są osobami zatrudnionymi na stanowiskach związanych z przeprowadzaniem audytu wewnętrznego.
W świetle powyższego nic nie stoi na przeszkodzie aby audytor wewnętrzny będąc kierownikiem komórki AW okresowo opiniował, udzielał dni wolnych od pracy, wydawał polecenia, występował z wnioskami o nagrody/nagany oraz określał zakresów obowiązków i uprawnień osobom zatrudnionym na stanowiskach związanych z przeprowadzaniem audytu wewnętrznego (czyli – innym audytorom wewnętrznym).
😯 🙄 😀 😆