Biuletynu Kontroli Zarządczej w Jednostkach Samorządu Terytorialnego

Biuletynu Kontroli Zarządczej w Jednostkach Samorządu Terytorialnego

Zapraszamy do lektury kolejnego wydania Biuletynu Kontroli Zarządczej w Jednostkach Samorządu Terytorialnego. Celem Biuletynu jest przybliżenie podstawowych zagadnień oraz narzędzi, które pomogą kierownikom jednostek samorządu terytorialnego w wypełnieniu nałożonego przez ustawę (z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) obowiązku zapewnienia w kierowanych jednostkach prawidłowego funkcjonowania kontroli zarządczej.

Jednocześnie informujemy, że zmieniła się częstotliwość publikacji Biuletynu. Od 2017 roku periodyk Biuletynu Kontroli Zarządczej będzie wydawany 2 razy w roku.

SPIS TREŚCI:

SŁOWO WSTĘPNE 2

REFORMA SYSTEMU BUDŻETOWEGO 3

NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY 12

PUBLIKACJE NA STRONIE INTERNETOWEJ MINISTERSTWA FINANSÓW 23

OD REDAKCJI 24

Wyciąg z Biuletynu dotyczący nowelizacji prawa zamówień publicznych

 

.

Implementacja unijnych dyrektyw regulujących prawo zamówień publicznych (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE – dyrektywa klasyczna i 2014/25/UE – dyrektywa sektorowa)7 do krajowego porządku prawnego zaowocowała nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)8 obowiązującą od 28 lipca 2016 r.

Ustawodawca wprowadził nowe obowiązki i uprawnienia nie tylko dla zamawiających, zobligowanych do stosowania przepisów ustawy Pzp, ale również dla wykonawców uczestniczących w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

W artykule zostały przedstawione kluczowe zmiany odnoszące się do obszarów istotnych zperspektywy procesu udzielania zamówień publicznych, uzupełnione komentarzami wynikającymi z własnych przemyśleń autora i praktyki.

Dla zachowania czytelności zmiany te zostały przedstawione w kolejności poszczególnych etapów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dyrektywny dostępne na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych link: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-unijne/dyrektywy

.

Pobierz: >> Biuletyn nr 3 (20)/2016 – Kontrola Zarządcza w Jednostkach Samorządu Terytorialnego << 

 

 

NO COMMENTS

Leave a Reply