(anty)Defraudacje
Artykuły dotyczące przeciwdziałaniu defraudacjom i korupcji oraz opisujące je.

Komentarz MF do projektu ustawy o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji – działania na rzecz walki z oszustwami podatkowymi

 

Ministerstwo Finansów oświadcza, że zgodnie z projektem ustawy o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji:

 • Przedmiotem działalności spółki celowej nie będzie pozyskiwanie i administrowanie danymi podatników, ale przygotowanie rozwiązań informatycznych i wyposażenie administracji podatkowej i kontroli skarbowej w systemy teleinformatyczne, urządzenia informatyczne lub oprogramowanie zapewniające zwiększenie efektywności działań tych organów. Spółka nie będzie prowadziła działalności komercyjnej gdyż stanowić będzie podmiot realizujący wyspecjalizowane i szczegółowo określone usługi publiczne, jedynie na rzecz organu założycielskiego.
 • Projektowane rozwiązania mają na celu wyłącznie zapewnienie organom administracji podatkowej i kontroli skarbowej narzędzi do analizy prawdopodobieństwa wystąpienia naruszenia prawa podatkowego w oparciu o dane znajdujące się w systemach teleinformatycznych ministra właściwego do spraw finansów publicznych, organów administracji podatkowej oraz kontroli skarbowej.
 • Spółka będzie wyłącznie narzędziem analityczno-doradczym dla Ministra Finansów, administracji podatkowej i kontroli skarbowej, realizującą także zadania związane z wyposażeniem administracji podatkowej i kontroli skarbowej w urządzenia informatyczne i oprogramowanie projektowane na miarę istniejących potrzeb.
 • Bezspornym pozostaje fakt, że aby stworzyć algorytmy niezbędne dla obserwacji zjawisk rynkowych w obszarze podatkowym, ustalenia ich prawidłowości a także sposobów identyfikowania wszelkich anomalii w obrocie, niezbędne jest uzyskanie pakietów rzeczywistych danych na podstawie których można ustalić czynniki ryzyka i zjawiska naruszania obowiązków podatkowych. W przypadku konieczności przetwarzania tych danych, zawarta zostanie przewidziana treścią ustawy o ochronie danych osobowych stosowna umowa powierzenia przetwarzania danych zapewniająca ich ochronę. Spółka nie będzie miała dostępu do tajemnic handlowych.

W 2016 r. za priorytetowe działania Ministerstwo Finansów uznaje uszczelnienie system poboru należności podatkowych. Wdrożenie algorytmów analizujących dane (pobierane z hurtowni) przy pomocy zaawansowanych metod matematycznych wspomoże wykrywanie bardziej wyrafinowanych oszustw, w szczególności tzw. karuzel VAT-owskich. Powyższe rozwiązania są standardem w wielu krajach OECD i stosowane w wielu państwach UE.

 

Źródło: >> Ministerstwo Finansów <<

 

W 2015 urzędy kontroli skarbowej ujawniły 360 tys. fikcyjnych faktur, wartych w sumie 81,8 mld zł. Rok wcześniej było ich 207 tys. na kwotę 33,7 mld zł.

Przestępstwa związane z wprowadzeniem do obrotu fikcyjnych faktur przybierają różne formy – mówi Wiesława Dróżdż, rzecznik prasowa ministra finansów.

Mniej skomplikowane przypadki to takie, w których legalnie działająca firma kupuje fakturę dokumentującą zakup np. usług budowlanych o wartości 10 tys. zł. Usługi są najpopularniejsze, bo trudniej udowodnić, że nie zostały wykonane. Potem domaga się od urzędu skarbowego zwrotu 2,3 tys. zł VAT (23 proc. od 10 tys. zł).

Najwięcej budżet traci jednak na tzw. karuzelach, którymi kierują zorganizowane grupy przestępcze. Ich celem jest wyłudzanie nienależnych zwrotów VAT z tytułu eksportu lub dostaw wewnątrzwspólnotowych. Według MF kontrola skarbowa ukierunkowana jest głównie na zwalczanie tego procederu.

Dalsza cześć artykułu na stronach >> Rzeczpospolita.pl << , z dnia 18.02.2016r.

Polecamy także artykuł w Rzeczpospolitej z dnia 17.02.2016r. >> Urząd skarbowy wykrył 360 tys. fikcyjnych faktur VAT <<

 

W dniu 17 grudnia 2015 r. w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych. Podczas spotkania została omówiona rola audytora wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania korupcji w kontekście realizacji Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 (dalej: „Rządowy Program”).

Spotkanie otworzyła Pani Monika Kos, reprezentująca Ministerstwo Finansów, przedstawiając wybrane założenia Rządowego Programu oraz dotychczasowe działania Ministerstwa Finansów służące jego realizacji. Rolę audytorów wewnętrznych w wykrywaniu nadużyć zaprezentowała Pani Olga Petelczyc, Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zaprezentowane zostały przykłady przeciwdziałania korupcji na podstawie rozwiązań stosowanych przy wykorzystywaniu funduszy unijnych. Prelegentka zaznaczyła, że dobre praktyki opracowane przez Komisję Europejską można stosować również do środków krajowych. Podkreśliła również, że definicje korupcji stosowane przez instytucje międzynarodowe i krajowe mogą zostać wykorzystane do opracowania kryteriów oceny na potrzeby zadań audytowych dotyczących podatności systemów zarządzania i kontroli na nadużycia.

Pani Olga Petelczyc wskazała, że jednym z podstawowych czynników korupcjogennych wymienionych
w Rządowym Programie jest słabość systemu kontroli i nadzoru. Podkreśliła, że rola audytora wewnętrznego w przeciwdziałaniu korupcji polega przede wszystkim na badaniu podatności systemów zarządzania
na korupcję, identyfikowaniu ryzyka nadużyć i jego ograniczaniu. Prelegentka zwróciła także uwagę,
że w Polsce pozostaje nieuregulowana kwestia ochrony prawnej tzw. sygnalistów, czyli osób ujawniających nadużycia mające miejsce w ich jednostce. Istotnym utrudnieniem w zgłaszaniu nadużyć jest negatywny odbiór działań sygnalistów. Poprawę w tym zakresie można uzyskać budując organizacyjną, w której zachowania sygnalistów będą akceptowane, a zgłaszający nieprawidłowości nie będzie narażony na negatywne konsekwencje.

Na zakończenie Pani Monika Kos poinformowała o zmianach w formule organizacji spotkań audytorów wewnętrznych w Ministerstwie Finansów. Od 2016 roku spotkania będą organizowane w zależności od potrzeb zgłaszanych przez audytorów wewnętrznych i działań koordynacyjnych Ministra Finansów w tym zakresie.

Prezentacje do pobrania:

 

Bardziej złożone procedury w przypadku podejrzenia naruszenia zasady niezależności i zaistnienia konfliktu interesów – to najistotniejsze zmiany w kodeksie etyki, które przyjęła Krajowa Rada Biegłych Rewidentów,
a Komisja Nadzoru Audytowego zatwierdziła. Uchwała wejdzie w życie 11 lutego 2016 r. 

Komisja Nadzoru Audytowego zatwierdziła uchwałę KRBR zmieniającą niektóre zasady etyki zawodowej biegłych rewidentów. Zmiany wynikają z konieczności dopasowania polskich przepisów do zaktualizowanego kodeksu etyki wydanego przez IFAC. –

To odpowiedź na oczekiwania rynku i samych biegłych rewidentów. Zwiększy się niezależność audytorów i obiektywizm przedkładanych raportów

– wyjaśnia Henryk Dąbrowski, przewodniczący Komisji ds. etyki. Zmiany w kodeksie na nowo definiują całą grupę zagadnień i szczegółowo określają procedury związane z tym, co biegły powinien zrobić i jakie podjąć działania m.in. w przypadku podejrzenia naruszenia zasady niezależności lub zaistnienia konfliktu interesów. Choć na początku ubiegłego roku KRBR przyjęła do stosowania w Polsce międzynarodowe standardy badania, to te nie regulują problemów zasad etyki i często odsyłają właśnie do kodeksu etyki IFAC. – Dlatego także polskie przepisy wymagały aktualizacji – dodaje ekspert KIBR. Uchwała KRBR wejdzie w życie 11 lutego 2016 r.

Zmieniony kodeks bardziej precyzyjny

Najistotniejsze zmiany dotyczą nieświadomego naruszenia zasad kodeksu, do których zalicza się między innymi:

 • obiektywizm,
 • uczciwość,
 • zawodowe kompetencje,
 • zachowanie tajemnicy,
 • profesjonalizm,
 • niezależność.

Do tej pory nieświadome naruszenie zasad było regulowane jednym paragrafem i stanowiło, że jeśli do naruszenia zasad doszło w sposób nieświadomy, a po wykryciu jednostka skorygowała swoje postępowanie i poczyniła niezbędne zabezpieczenia, to nie musiało to prowadzić do naruszenia zasad. W nowych zapisach wspomniany paragraf zastąpiono nowymi, bardziej rozbudowanymi. Nowe zapisy szczegółowo określają procedury, jakie powinna wykonać jednostka w takiej sytuacji, m.in.:

 • rozpoznanie skali naruszenia,
 • podjęcie czynności zabezpieczających i przeciwdziałających,
 • poinformowanie o naruszeniu osób sprawujących nadzór.

W przypadku braku możliwości podjęcia odpowiednich działań przeciwdziałających skutkom naruszenia lub przy istotnym naruszeniu zasad, jednostka powinna podjąć decyzję o odstąpieniu od realizacji zlecenia. Ale zmiany dotyczą też kwestii związanych z konfliktem interesów. Kodeks na nowo zdefiniował to pojęcie. Zgodnie z aktualną definicją

konflikt interesów może powstać nie tylko na linii audytor-klient, ale także w sytuacji, gdy interesy różnych klientów audytora pozostają ze sobą w konflikcie.

Biegły rewident powinien być wyczulony na kwestie interesów klienta, ale patrzeć też na interesy pozostałych kontrahentów, czy nie stoją ze sobą w sprzeczności” – wyjaśnia ekspert. Uchwała wprowadza też zmiany definicji osób sprawujących nadzór oraz zespołu realizującego zlecenie. W ramach nowej definicji osób sprawujących nadzór rozszerzono pojęcie na osoby lub organizacje oraz zmodyfikowano pojęcie zakresu nadzoru – m.in. odpowiedzialność za nadzorowanie procesów sprawozdawczości finansowej. Dalsze zmiany w tym zakresie dotyczą obowiązku komunikowania się biegłego rewidenta z osobami sprawującymi nadzór. Z kolei z zespołu realizującego zlecenie wyeliminowano audytora wewnętrznego badanej jednostki.

 

Nadużycia i korupcja – na skróty do sukcesu? Badanie Nadużyć Gospodarczych 2015EY co roku przeprowadza badanie na temat korupcji i nadużyć w biznesie. Wyniki tegorocznego badania zostały podsumowane w raporcie 

Nadużycia i korupcja – na skróty do sukcesu? Badanie Nadużyć Gospodarczych 2015. Europa, Bliski Wschód, Indie i Afryka

. Głównym celem dla którego tworzymy ten raport jest chęć podzielenia się wnioskami w tematach związanych z nadużyciami gospodarczymi z naszymi Klientami. Tegoroczne badanie zostało przeprowadzone wśród 3.800 pracowników największych firm z 38 krajów.

Główne wnioski płynące z polskiej części raportu są następujące:

 • Ponad 40% respondentów uważa, że praktyki korupcyjne są szeroko rozpowszechnione w polskim biznesie.
 • Prawie połowa nie widzi nic złego w przekazywaniu prezentów, gotówki lub oferowaniu rozrywki, jeśli tylko pozwoli to przetrwać ich biznesowi.
 • Niewiele ponad 40% firm posiada politykę antykorupcyjną oraz kodeks etyki, ale działania wobec pracowników nieprzestrzegających tej polityki podejmowane są tylko w 26% przypadków.
 • Więcej niż połowa respondentów uważa, że informacja przekazana przez sygnalistę poprzez system zgłaszania nieprawidłowości zostałaby zweryfikowana przez menadżerów wyższego szczebla.
 

Instytucje wdrażające fundusze norweskie realizują zasadę zera tolerancji dla korupcji i niegospodarności. Programy wdrażane w ramach Mechanizmu Norweskiego realizowane są zgodnie z polityką dobrego zarządzania, która opiera się na zasadach otwartości, przejrzystości i odpowiedzialności.
Każdy z Państwa w przypadku powzięcia podejrzenia o niegospodarności lub korupcji w funduszach norweskich, proszony jest o podzielenie się się swoimi obawami z Biurem Mechanizmów Finansowych, Krajowym Punktem Kontaktowym, Operatorem Programu lub każdą inną instytucją odpowiedzialną za zarządzanie funduszami norweskimi. Szczegółowe informacje na temat procedury składania skarg dostępne są w dokumencie (kliknij aby zapoznać się z dokumentem) „Polityka i zasadach dobrego zarządzania oraz przeciwdziałania korupcji”

 

Aby zgłosić nieprawidłowości prosimy o kontakt z jedną z następujących instytucji:

Operator Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza

Adres pocztowy:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Dział Zarządzania Programami
ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa

Kierownik Działu Zarządzania Programami:
Anna Ostapczuk

Tel.: 0048 22 39 07 401
Fax 0048 22 20 13 408
e-mail: norwaygrants@ncbr.gov.pl

Krajowy Punkt Kontaktowy w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

Adres pocztowy:
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

Dyrektor: Michał Ziętara

Sekretariat Departamentu:
Tel.: 022 461 39 18
Fax: 022 461 33 21
e-mail: eog@mrr.gov.pl

Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli (Financial Mechanism Office)
sekretariat państw-darczyńców: Islandii, Liechtensteinu oraz Norwegii, odpowiadający za zarządzanie Mechanizmami Finansowymi na poziomie operacyjnym

Adres pocztowy:
Financial Mechanism Office
Rue Joseph II, 12-16
1000 Brussels
e-mail: alert-fmo@efta.int

Dyrektor Biura Mechanizmów Finansowych
Stine Andresen
e-mail: sa@efta.int
Tel: +32 495 530 098

Norweskie Biuro Audytora Generalnego (Norwegian Office of the Auditor General; Riksrevisjonen)
instytucja audytu i kontroli, nadzorująca Biuro Mechanizmów Finansowych oraz Norweski Mechanizm Finansowy

Adres pocztowy:
Norwegian Office of the Auditor General
P.O. Box 8130 Dep
0032 OSLO, Norway
Tel: +47 22 24 10 00
e-mail: postmottak@riksrevisjonen.no

Sekretariat międzynarodowy:
Zastępca Dyrektora Generalnego
Gry Midtbø
Tel: + 47 22 24 13 21

Komitet Audytorów EFTA (EFTA Board of Auditors – EBoA)
instytucja audytu i kontroli nadzorująca Biuro Mechanizmów Finansowych oraz Mechanizmy Finansowe

Adres pocztowy:
EFTA Board of Auditors – EBoA
Rikisendurskodun
Skulagata 57
105 Reykjavik, Iceland

Zastępca Przewodniczącego: Ingi K. Magnusson
Tel.: +354 562 4546
e-mail: ingi@rikisend.is, cc.hhe@efta.int

 

Źródło >> Narodowe Centrum Badań i Rozwoju <<

 

Kontrola Skarbowa notuje coraz więcej dramatów osób bezwiednie wciągniętych do zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT. W całym kraju coraz więcej osób kuszonych jest z pozoru atrakcyjnymi propozycjami. Zazwyczaj kuszeni są ludzie ubodzy, w potrzebie, poszukujący dorywczej lub stałej pracy. Jeden nierozważny krok zdewastował niejedno życie. Kampania „Nie daj się zrobić w słupa” ma uchronić kolejne tysiące osób przed wplątaniem się w świat przestępców i gigantyczne zobowiązania wobec fiskusa.

Słup to osoba fizyczna lub osoba prawna zarejestrowana jako przedsiębiorca. Firmuje swoim nazwiskiem oszukańcze działanie w celu ukrycia faktycznego inspiratora lub uczestnika.

„Coraz częściej organizatorzy grup przestępczych werbują, nieświadome konsekwencji swojego udziału w procederze, osoby bez żadnego doświadczenia w danej branży, które dokonują zarejestrowania działalności gospodarczej na siebie lub staja się udziałowcami spółek prawa handlowego, jak i członkami jednoosobowych zarządów takich spółek”  – wyjaśnia wiceminister finansów Agnieszka Królikowska.

Podmioty takie mogą nie mieć świadomości, że są wykorzystywane przez organizatorów przestępstwa, nierzadko bardzo niebezpiecznych ludzi. Celem działania słupa jest wystawienie faktury z podatkiem VAT na jeden z wielu podmiotów funkcjonujących w przestępczej karuzeli – zorganizowanej grupie przestępczej. Rolą uczestników jest uprawdopodobnienie wiarygodności fakturowanych transakcji, by w efekcie końcowym doprowadzić do wyłudzenia z budżetu państwa podatku VAT, który na wcześniejszym etapie nie został wpłacony. Kwoty wyłudzonego podatku są olbrzymie. Kampania „Nie daj się zrobić w słupa” ma ostrzegać przed zagrożeniem i konsekwencjami.

Naszym celem jest zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z aktywnością zorganizowanych grup przestępczych, informowanie i edukacja w zakresie bezpiecznego prowadzenia działalności gospodarczej. Chcemy pokazać konsekwencje związane z wystawianiem fikcyjnych faktur (a więc faktur, które nie dokumentują prawdziwych zdarzeń) i uczestnictwem w karuzeli podatkowej, a także przekonać młodych ludzi, że nie warto wchodzić na drogę przestępstwa” – dodaje minister Królikowska.

Włącz rozum i zobacz, co możesz stracić wchodząc do grupy przestępczej wyłudzającej VAT.

Zobacz film:

Źródło: >> Ministerstwo Finansów <<

Zobacz film – Nie daj się zrobić w słupa

 

Polecamy !!!

Film - nie daj się zrobić w słupa

 

1 1027

Około 200 tysięcy złotych zniknęło z konta Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Szczecinie. O ich wyprowadzenie oskarżona jest emerytowana księgowa. Kobieta przyznała się do kradzieży: – Przepraszam, miałam zły okres.

74-letnia kobieta uczestniczyła w zajęciach szczecińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a także pomagała w prowadzeniu księgowości uczelni. Jak informuje reporterka TVN24 Małgorzata Mielcarek, emerytka musiała cieszyć się olbrzymim zaufaniem poprzednich władz UTW, bowiem przez pięć lat nikt nie zauważył, że z jednego z kont stopniowo znikają pieniądze.

Dopiero nowe władze, próbując zaprowadzić porządek w finansach, zauważyły, że jedno z kont jest prawie puste. Zamiast 220 tysięcy złotych znajdowała się na nim tylko jedna złotówka. Kobieta przeprosiła i wyraziła skruchę. W rozmowie z władzami uniwersytetu powiedziała, że miała trudny okres w życiu i pieniędzmi z konta uczelni chciała sobie pomóc. Zapowiedziała też, że postara się powoli zwrócić zabrane pieniądze. – Powiedziała tak po ludzku, że miała jakiś dołek i zaczęła sobie pomagać w ten sposób. Dołek, dołkiem, ale dobierała i dobierała przez przynajmniej pięć lat. To nie był jakiś chwilowy problem finansowy – relacjonowała w rozmowie z naszą reporterką osoba reprezentująca uczelnię. Sprawą zainteresowała się szczecińska policja. – Ze wstępnych informacji wynika, że proceder mógł dotyczyć ubiegłego roku, ale to będziemy jeszcze sprawdzać. Jeżeli chodzi o kwotę, w zawiadomieniu była mowa o 250 tys. zł. Po wstępnej analizie dokumentów, wiemy jednak, że to około 200 tysięcy – powiedziała TVN24 przedstawicielka policji w Szczecinie.

Źródło: >> tvn24.pl <<

 

Centralna baza faktur, rejestr płatników i model podzielonej płatności – to pomysły największej partii opozycyjnej na zmniejszenie poziomu wyłudzeń w VAT.

Wszystkie one są zapisane w projekcie nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług – mówi w rozmowie z DGP poseł Henryk Kowalczyk z PiS.

Jak niedawno informowaliśmy, podobne kroki rozważa także Ministerstwo Finansów, które przyznało, że pracuje nad centralną bazą faktur. Ciągle jest jednak na wstępnym etapie jej opracowywania, a problemy, jakie napotyka, mają być głównie natury informatycznej. Nie ma więc mowy o wprowadzeniu rozwiązania przed 2017 r. Henryka Kowalczyka dziwi tak wolne tempo prac. – Centralna baza faktur nie jest na tyle skomplikowanym rozwiązaniem, żeby pracować nad nią tak długo – uważa. Jego partia po ewentualnym przejęciu władzy chce to zrobić jak najszybciej.

Portugalia sobie chwali

Czym jest centralna baza faktur? Chodzi o rejestr wszystkich dokumentów wystawianych przez przedsiębiorców, do którego dostęp miałby fiskus. (…)

Źródło: >> www.gazetaprawna.pl <<

Gazeta Prawna, 15.09.2015

 

0 1405

Asystentka prezesa Hewlett-Packard wygodnie żyła za dolary z konta firmy – podaje „San Diego Union Tribune”. Holli Dawn Coulman zdefraudowała prawie milion dolarów za co otrzymała wyrok 21 miesięcy więzienia – wynika z danych FBI.

Asystentka została oskarżona o „esktrawagancki i luksusowy styl życia”. Była pracownica HP ma zwrócić firmie 954 tysiące dolarów, po 3 tysiące dolarów co miesiąc.

Coulman pracowała dla HP od 2000 roku do połowy 2012 r. Do jej obowiązków należało m.in. zarządzanie firmowymi kartami kredytowymi, z których ochoczo korzystała.

Na pobyt w La Costa Resort Spa Holli wydała 100 tys. dolarów, a w klubach w Pebble Beach 43 tys. dolarów. Liczne podróże asystentki prezesa na Hawaje i do Europy kosztowały HP tysiące dolarów. Holli wsparła też finansowo swojego brata, płacąc za jego wydatki 350 tys. dolarów z konta HP.

 

Źródło: >> Money.pl <<