Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (akta audytu)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (akta audytu)

0 2010
Artykuły prawne

W dniu 14 stycznia 2016r. została złożona inicjatywa ustawodawcza dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych.

Inicjatywa dotyczy uchylenia art. 284 UoFP – przepisu dotyczącego określenia planu i sprawozdanie z wykonania planu audytu jako dokumenty stanowiące informację publiczną.

Z uzasadnienia projektu ustawy możemy dowiedzieć się, że celem jest usunięcie z ustawy o finansach publicznych przepisu (art. 284 ust. 1), który może powodować wątpliwości interpretacyjne co do zakresu dokumentów wytworzonych przez audytora wewnętrznego w trakcie prowadzenia audytu wewnętrznego, podlegających udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Projekt dostosowuje system prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 kwietnia 2015 r. (sygn. akt K 14/13) stwierdzającego, że art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jest niezgodny z Konstytucją. Sentencja wyroku opublikowana została dnia 16 kwietnia 2015 r. w Dz. U. poz. 532, a pełna treść wraz z uzasadnieniem w OTK ZU Nr 4A, poz. 45.

Przedmiot i istota rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego

TK orzekł, że art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jest niezgodny z art. 61 ust. 1, 2 i 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

Przepisy ustawy o finansach publicznych przewidują, że w urzędach organów władzy publicznej, państwowych jednostkach organizacyjnych, jednostkach samorządu terytorialnego i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych przeprowadza się audyt wewnętrzny. Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie ministra kierującego działem lub kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. Ocena ta dotyczy w szczególności adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej lub jednostce. Wprowadzenie audytu do porządku prawnego w 2001 r. stanowiło następstwo dostosowywania polskiego prawa do wymagań przyszłego członkostwa w Unii Europejskiej.

Przepis art. 284 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje, że plan audytu oraz sprawozdanie z wykonania planu audytu stanowią, udostępnianą na wniosek, informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zaś kwestionowany ust. 2, iż informacji publicznej nie stanowią inne niż wymienione w ust. 1 dokumenty wytworzone przez audytora wewnętrznego w trakcie prowadzenia audytu wewnętrznego. W konsekwencji te pozostałe dokumenty nie są udostępniane. (…)

 

Różnice między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym

TK uznał, że „[w] wyniku niniejszego wyroku wyeliminowany zostanie z porządku prawnego art. 284 ust. 2 u.f.p. Wpłynie to na sposób rozumienia art. 284 ust. 1 u.f.p. Przepis ten będzie traktowany jedynie jako egzemplifikacja dokumentów urzędowych, jednakże pełny zakres dokumentów, składających się na informację publiczną, będzie interpretowany na podstawie art. 61 Konstytucji i przepisów u.d.i.p.”. Tak należałoby przepis ust. 1 interpretować po wyeliminowaniu przez TK przepisu ust. 2. Z drugiej jednak strony, pozostawienie samego przepisu ust. 1 („Plan audytu oraz sprawozdanie z wykonania planu audytu stanowią, udostępnianą na wniosek, informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej”) może sugerować jednak, że – acontrario – inne dokumenty nie stanowią informacji publicznej. Stąd proponuje się usunięcie z art. 284 ustępu 1 (w istocie całego art. 284). Fakt, iż wnioskodawca zaskarżył przed Trybunałem tylko ust. 2, a w konsekwencji tylko ów przepis TK zakwestionował, wynika z tego, że tylko ów ustęp był podstawą odmów udostępnienia informacji. Ustęp 2 był regułą przewidującą, że większość dokumentów wytwarzanych przez audytora nie jest udostępnianych, a ustęp 1 był wyjątkiem od tej reguły. Skoro reguła (ust. 2) została wyeliminowana, zbędny staje się wyjątek od niej, tym bardziej, że może być niewłaściwe (zwężająco) interpretowany. Różnica między dotychczasowym stanem prawnym (po wyroku TK), a projektowanym polega na usunięciu wątpliwości interpretacyjnych, a nie na zmianie treści norm.

Pobierz >> Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (z uzasadnieniem) <<

 

NO COMMENTS

Leave a Reply