System zarządzania i kontroli w obszarze środków UE

System zarządzania i kontroli w obszarze środków UE

Ministerstwo Gospodarki stworzyło odpowiedni system zarządzania i kontroli, który gwarantuje skuteczną realizację programów unijnych. Minister Gospodarki pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach sektora energetyka,  13 marca 2015 r.  złożył Deklarację gotowości IP do poddania się audytowi w tym obszarze.

W ramach audytu Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej zweryfikuje, na podstawie kryteriów desygnacji określonych przez Komisję Europejską, czy instytucja spełnia warunki gotowości do pełnienia wyznaczonej jej roli.

Powierzenie zadań Ministrowi Gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 nastąpiło 19 listopada 2014 r. Podpisane zostało wówczas porozumienie z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w sprawie systemu realizacji PO IiŚ 2014-2020 w zakresie dwóch osi priorytetowych I – Zmniejszenie emisyjności gospodarki oraz VII –Poprawa bezpieczeństwa energetycznego.

 

Źródło (i cały artykuł) :  >> Ministerstwo Gospodarki <<

 

NO COMMENTS

Leave a Reply