czwartek, 23 maja, 2024
Strona główna MF / NIK / UE Info z Ministerstwa Finansów Analiza oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za 2015 r. złożonych przez ministrów...

Analiza oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za 2015 r. złożonych przez ministrów kierujących działami administracji rządowej

Ministerstwo Finansów opublikowało dokument „Analiza oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za 2015 r. złożonych przez ministrów kierujących działami administracji rządowej„.

 

Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej wyrażają indywidualną ocenę ministrów kierujących działami administracji rządowej w zakresie ogółu działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, tj. funkcjonowania kontroli zarządczej.

W ostatnim kwartale 2015 r. dokonane zostały zmiany w strukturze działów administracji rządowej i urzędów zapewniających obsługę ministrów kierujących poszczególnymi działami, polegające na utworzeniu:

 • Ministerstwa Cyfryzacji, obejmującego dział „informatyzacja”;
 • Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, obejmującego działy:

  „gospodarka morska”, „rybołówstwo” i „żegluga śródlądowa”;

 • Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, obejmującego działy: „budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo”, „transport” i „łączność”;
 • Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, obejmującego działy: „praca”, „zabezpieczenie społeczne” i „rodzina”;
 • Ministerstwa Rozwoju, obejmującego działy: „gospodarka” i „rozwój regionalny”;
 • Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, obejmującego działy: „sprawy wewnętrzne”, „wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne” oraz „administracja publiczna”;
 • Ministerstwa Energii, obejmującego działy: „energia” i „gospodarka złożami kopalin”.

  W czwartym kwartale 2015 r. zostały przekształcone lub zniesione:

 •   Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji;
 •   Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju;
 •   Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej;
 •   Ministerstwo Gospodarki;
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

 

Z rozdziału IV – Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w 2015 r.:

Uwzględniając cele kontroli zarządczej zdefiniowane w art. 68 ust. 2 ustawy, ministrowie zgłosili następujące zastrzeżenia:

1. W zakresie zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi:

 • opóźnione tworzenie aktów prawnych i wewnętrznych regulacji;
 • zaległości, nieterminowość w sprawach z zakresu orzecznictwa administracyjnego;
 • nieaktualne lub nieprecyzyjne procedury wewnętrzne dotyczące kluczowych obszarów (zamówień publicznych, bezpieczeństwa informacji, realizacji wniosków o dostęp do informacji publicznej);
 • naruszenia przepisów prawa;
 • nieterminowe składanie sprawozdań.

   

  2. W zakresie skuteczności i efektywności działania:

 •  niepełna, nieterminowa realizacja celów zaplanowanych na 2015 r.;
 • nieukończona całość lub część działań zaplanowanych do realizacji i wskazanych w oświadczeniach;
 • brak skutecznego nadzoru nad realizacją zadań;
 • nieadekwatność lub nieskuteczność mechanizmów kontrolnych;
 • niewystarczające kompetencje zawodowe w zakresie skutecznego i efektywnego zarządzania podległą strukturą organizacyjną;
 • niedopasowanie struktur i zasobów do realizowanych zadań;
 • brak podejmowania działań systemowych w zarządzanych obszarach;
 • opóźnienia w realizacji projektów.

  3. W zakresie wiarygodności sprawozdań:

 • niezapewnienie wiarygodności sprawozdań finansowych;
 • problemy w zakresie sprawozdawczości rachunkowej.

  4. W zakresie ochrony zasobów:

 • brak sformalizowanej procedury przydzielania i cofania dostępu do poszczególnych zasobów;
 • niedoskonałości systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji;
 • brak pełnego wdrożenia procedur i ustanowienia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji;
 • brak wdrożenia rekomendowanych zaleceń poaudytowych w zakresie bezpieczeństwa informacji.

  5. W zakresie efektywności i skuteczności przepływu informacji:

 • ograniczony, nieskuteczny proces komunikacji wewnętrznej;
 • konieczność doskonalenia obiegu dokumentacji papierowej i elektronicznej.

  6. W zakresie zarządzania ryzykiem:

 • niedostateczna wiedza (wśród pracowników) dotycząca procedury identyfikacji ryzyka oraz działań podejmowanych w celu ograniczenia prawdopodobieństwa jego wystąpienia lub skutków;
 • niewdrożenie procedur zarządzania ryzykiem;
 • nieprzestrzeganie procedur zarządzania ryzykiem,
 • traktowanie zarządzania ryzykiem jedynie jako wymóg formalny, a nie narzędzie zarządzania;
 • niewystarczająca skuteczność systemu zarządzania ryzykiem.

  Nie zostały zgłoszone żadne zastrzeżenia dotyczące przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania.

 

 

 

 

Tutaj możesz pobrać dokument >> Analiza oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za 2015 r. złożonych przez ministrów kierujących działami administracji rządowej <<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze