niedziela, 21 kwietnia, 2024

Audyt strategiczny w Policji

Poniżej prezentujemy dokument będący decyzją  (Nr 281) KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 8 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania audytu strategicznego stanu realizacji zadań zawartych w dokumentach planistycznych lub Strategiach Wojewódzkich Policji

Treść (wyciąg) z w/w decyzji:

Na podstawie § 6 zarządzenia nr 1144 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej (Dz. Urz. KGP Nr 21, poz. 131, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:

§ 1. Decyzja określa szczegółowe zasady przeprowadzania audytu strategicznego stanu realizacji zadań zawartych w dokumentach planistycznych lub Strategiach Wojewódzkich Policji, o którym mowa w § 20 ust. 1 zarządzenia nr 254 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie planowania strategicznego, sprawozdawczości i oceny pracy Policji (Dz. Urz. KGP Nr 4, poz. 13), zmienionego zarządzeniem nr 1488 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 września 2010 r., zwanego dalej „audytem”.

§ 2. Użyte w decyzji określenia oznaczają:

1) jednostka Policji – komendę wojewódzką Policji lub Komendę Stołeczną Policji;

2) komórka organizacyjna KGP – biuro lub równorzędną komórkę organizacyjną Komendy Głównej Policji;

3) kierownik – komendanta jednostki Policji lub kierownika komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji.

§ 3. 1. Audyt przeprowadzany jest w siedzibie jednostki Policji lub komórki organizacyjnej KGP, zwanych dalej „audytowaną jednostką„. W uzasadnionych przypadkach czynności audytowe mogą być prowadzone również
w siedzibie innej jednostki Policji.

2. Audyt przeprowadza zespół, zwany dalej „zespołem audytowym”, którym kieruje audytor wiodący.

§ 4. 1. Audytora wiodącego oraz skład zespołu audytowego wyznacza każdorazowo Dyrektor Biura Kontroli Komendy Głównej Policji, zwanej dalej „KGP”.

2. Dyrektor Biura Kontroli KGP może wystąpić do kierownika z wnioskiem o wyznaczenie pracownika lub funkcjonariusza do udziału w audycie w charakterze eksperta, jeżeli jego udział jest niezbędny z uwagi na posiadaną wiedzę specjalistyczną.

§ 5. 1. Dyrektor Biura Kontroli KGP, nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem audytu, zawiadamia kierownika audytowanej jednostki w formie pisemnej o zakresie audytu oraz planowanym terminie jego przeprowadzenia.

2. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, może być dołączony wykaz informacji niezbędnych do przeprowadzenia audytu, które audytowana jednostka powinna przekazać do Biura Kontroli KGP we wskazanym terminie.

§ 6. Kierownik audytowanej jednostki obowiązany jest do:

1) zapewnienia zespołowi audytowemu warunków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia audytu, w tym dostępu do pomieszczeń audytowanej jednostki;

2) niezwłocznego przedstawiania na żądanie audytora dokumentów i materiałów objętych audytem;

3) terminowego udzielania audytorom informacji w zakresie objętym audytem;

4) sporządzania, na wniosek audytora, niezbędnych do zabezpieczenia dowodów z audytu, uwierzytelnionych odpisów oraz wyciągów z dokumentów.

(…)

Pełną treść możesz pobrać ze strony >> policjantka.info <<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

1 KOMENTARZ

Comments are closed.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze