niedziela, 21 kwietnia, 2024

Audytor Wewnętrzny

Zakład Emerytalno-Rentowy MSW w Warszawie

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko:

audytor wewnętrzny

w Wydziale Organizacyjnym

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Adres urzędu
ul. Pawińskiego 17/21
02-106 Warszawa
Miejsce wykonywania pracy:
Warszawa
Termin składania dokumentów: 2015-07-17
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
identyfikacja i ocena ryzyka oraz ocena kontroli zarządczej w Zakładzie
opracowywanie planów audytu opartych na analizie ryzyka oraz realizacja zadań audytowych; wykonywanie audytów poza planem, sprawdzających, czynności doradczych oraz audytów wewnętrznych zleconych
sporządzanie sprawozdań po przeprowadzeniu zadań audytowych oraz przekazywanie informacji o nieprawidłowościach, które wystąpiły w trakcie przeprowadzonych czynności audytowych Dyrektorowi Zakładu i właściwym kierownikom komórek organizacyjnych
koordynacja wdrażanych rekomendacji z zadań audytowych w zakresie wymagań prawnych odnośnie usprawnień funkcjonowania Zakładu
współpraca z audytorami zewnętrznymi oraz kontrolerami Najwyższej Izby Kontroli
opracowywanie niezbędnej sprawozdawczości na potrzeby zewnętrzne i wewnętrzne
opracowywanie projektów aktów wewnętrznego zarządzania w zakresie prowadzonej działalności
Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Kontakty telefoniczne z audytorami wewnętrznymi innych instytucji, w celu uzyskiwania informacji.
Krajowe wyjazdy służbowe związane z przeprowadzaniem audytów w zespołach terenowych Zakładu.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
1) praca biurowa,
2) wymuszona pozycja ciała związana z wykonywaniem większości zadań w pozycji siedzącej,
3) praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
4) użytkowane sprzęty: KOMPUTER, drukarka, niszczarka,
5) oświetlenie naturalne i sztuczne.
Wejście do budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich.
W budynku znajdują się dwie windy. Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, natomiast miejsce pracy znajduje się na drugim piętrze. Praca wymaga od pracownika przemieszczania się pomiędzy piętrami w celu realizacji powierzonych zadań.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe STAŻ pracy: 4 lata doświadczenia zawodowego na stanowiskach w komórkach audytu wewnętrznego lub kontroli wewnętrznej
pozostałe wymagania niezbędne:
bardzo dobra znajomość ustawy o finansach publicznych
bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu audytu wewnętrznego
umiejętność organizowania pracy własnej
umiejętność interpretacji przepisów prawnych
Posiadanie następujących kwalifikacji zawodowych:
1) jeden z certyfikatów: CIA, CGAP, CISA, ACCA, CFE, CCSA, CFSA, CFA, lub
2) złożony w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
3) uprawnienia biegłego rewidenta, lub
4) dwuletnia praktyka w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych
Wymagania dodatkowe
wykształcenie podyplomowe z zakresu audytu wewnętrznego
2 lata doświadczenia zawodowego na samodzielnym stanowisku audytora wewnętrznego, w tym 1 rok na samodzielnym stanowisku audytora wewnętrznego w administracji publicznej
zdolność analitycznego myślenia
umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji
umiejętność obsługi systemu informacji prawnej LEX
Wymagane DOKUMENTY i oświadczenia:
ŻYCIORYS
i list motywacyjny
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych i dodatkowych (np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub wykonywaniu prac zleconych)
Inne dokumenty i oświadczenia:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Miejsce składania dokumentów:
Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
Pawińskiego 17/21
02-106 Warszawa
Inne informacje:
Na kopercie oraz w liście motywacyjnym należy zamieścić nr oferty z BIP KPRM oraz pełną nazwę stanowiska.
Proponowane wynagrodzenie to ok. 4684 zł brutto + ew. wysługa lat.
Wymagane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie BIP ZER w zakładce Praca w ZER MSW >DOKUMENTYDO POBRANIA
(http://www.zer.bip.msw.gov.pl/portal/zer/1043/5123/Oswiadczenie_kandydata.html ). Oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym informujemy, że aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Za dokumenty złożone w terminie, uważa się dokumenty nadane w urzędzie pocztowym najpóźniej w ostatnim wskazanym w ogłoszeniu dniu (decyduje data stempla pocztowego).
Odrzucone dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjne zniszczone.
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu weryfikacji zostaną powiadomieni mailowo.
Zachęcamy osoby z niepełnosprawnością do przesyłania swoich dokumentów aplikacyjnych (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Techniki i metody naboru:
– weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
-ROZMOWA KWALIFIKACYJNA.
PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze