niedziela, 14 kwietnia, 2024

Audytor Wewnętrzny

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie 

Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko:

audytor wewnętrzny
w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%
Pełny etat 
Liczba stanowisk pracy: 1
Adres urzędu 
Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
ul. Małopolska 47
70-515 Szczecin
Miejsce wykonywania pracy: 
Szczecin
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: 
 • wykonywanie audytu wewnętrznego we wszystkich obszarach funkcjonowania jednostki w tym: w służbie wspomagającej, prewencyjnej i kryminalnej;
 • planowanie audytu opartego na analizie ryzyka w tym sporządzanie rocznego planu audytu wewnętrznego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie i podległych jednostkach organizacyjnych;
 • prowadzenie audytu wewnętrznego w zakresie realizacji zadań zgodnie z zatwierdzonym planem;
 • realizacja czynności doradczych ukierunkowanych na usprawnienie funkcjonowania jednostki, ograniczenia ryzyka działalności oraz analizy systemów zarządzania i kontroli we wszystkich obszarach jej funkcjonowania;
 • prowadzenie czynności sprawdzających w zakresie wdrożenia zatwierdzonych rekomendacji;
 • realizację audytów zleconych przez uprawnione organy publiczne;
 • sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań audytowych, a także informacji z wykonania planu audytu wewnętrznego;
 • dokonywanie oceny adekwatności, efektywności i skuteczności systemów kontroli, w tym przestrzegania procedur kontroli zarządzania ryzykiem.
Warunki pracy 
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca administracyjno-biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30. Praca samodzielna wykonywana w biurze oraz terenie.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy 

Miejsce wykonywania pracy – budynek Komendy Wojewódzkiej Policji przy ul. Małopolskiej 47 w Szczecinie. Stanowisko pracy usytuowane na pierwszym piętrze budynku, w pokoju biurowym wyposażonym w meble biurowe, sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia biurowe. Oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne. Budynek wyposażony w windę, jednak budynek i pomieszczenia sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy 
 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze audytu wewnętrznego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
 • posiadanie uprawnień audytora wewnętrznego, zgodnie z art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),
 • znajomość przepisów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości, o zamówieniach publicznych, o służbie cywilnej, o Policji, Kodeks postępowania administracyjnego,
 • znajomość standardów audytu wewnętrznego oraz zasad i metodologii przeprowadzania audytu,
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej z uwzględnieniem służb mundurowych,
 • odporność na stres,
 • umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia.
Wymagania dodatkowe 
 • ukończone studia podyplomowe z zakresu audytu wewnętrznego lub kontroli,
 • ukończone szkolenia z zakresu: rachunkowości, finansów publicznych, zamówień publicznych, administracji publicznej, środków unijnych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Inne dokumenty i oświadczenia: 
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia audytora wewnętrznego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu – w zaświadczeniu prosimy o wskazanie daty zatrudnienia na danym stanowisku),
 • ew. kopie dokumentów potwierdzających ukończone studia podyplomowe i szkolenia,
 • ew. kopia poświadczenia bezpieczeństwa lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie rozszerzonego postępowania sprawdzającego do kategorii ściśle tajne.
[pull_quote_center]

Termin składania dokumentów: 2015-09-29 
Miejsce składania dokumentów:
Komenda Wojewódzka Policji
Małopolska 47, pok. 2
70-515 Szczecin
z dopiskiem „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 13/2015

[/pull_quote_center]

Inne informacje: 
– Nasz urząd (KWP w Szczecinie) jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 
– Do składania dokumentów zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. 
– Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. 
– Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej. 
– Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska. Oferty te mogą zostać odebrane osobiście w Wydziale Kadr i Szkolenia KWP w Szczecinie przed upływem tego terminu. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (091) 82-11-261 lub (091) 82-11-235.
PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

1 KOMENTARZ

 1. Każda oferta powinna zawierać informacje nt. wysokości wynagrodzenia, które oczywiście ostatecznie zostanie i tak ustalone z wybranym kandydatem. Takie info zaoszczędzi złudnych nadziei kandydatom i pracy związanej z naborem pracodawcy.

Comments are closed.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze