poniedziałek, 22 lipca, 2024
Strona główna Materiały i prawo Książki przydatne w audycie Nieprawidłowości w gospodarce finansowej jedn.sam.teryt.

Nieprawidłowości w gospodarce finansowej jedn.sam.teryt.

Zeszyty Problemowe (zeszyt nr 44)


Wydawca:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
ul. Lubomelska 1-3
20-914 Lublin


Cena: 100zł
Stron: 520


Zamowienie można składać na stronie: >> www.lublin.rio.gov.pl <<


Spis treści:


I.       SPRAWY ORGANIZACYJNE – Renata Kotowska 
1.   Statut gminy. 7
2.   Organizacja urzędu gminy. 8
3.   Funkcjonowanie gminnych jednostek organizacyjnych. 11
4.   Obsługa księgowa jednostek organizacyjnych. 14
5.   Funkcjonowanie kontroli wewnętrznej 14
II.     OPERACJE PIENIĘŻNE I ROZRACHUNKI – Renata Kotowska . 19
1.   Przepisy wewnętrzne regulujące gospodarkę pieniężną 19
2.   Obsługa kasowa 19
3.   Dokumentowanie operacji pieniężnych  23
4.   Ewidencja księgowa operacji pieniężnych  31
5.   Wykonywanie obsługi bankowej . 40
6.   Gospodarka drukami ścisłego zarachowania. 42
7.   Kredyty, pożyczki, poręczenia. 45
8.   Rozrachunki i roszczenia 48
9.   Inwentaryzacja kont rozrachunkowych. 66
III.    RACHUNKOWOŚĆ – Agnieszka Szymańska . 68
1.   Nieprawidłowości w zakresie opracowania dokumentacji opisującej przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości  68
1.1.     Określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych  69
1.2.     Metody wyceny aktywów i pasywów. 69
1.3.     Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych 70
1.3.1.  Zakładowy plan kont 70
1.3.2.  Wykaz ksiąg rachunkowych 73
1.3.3.  Opis systemu ochrony i przetwarzania danych. 74
2.   Odpowiedzialność za prowadzenie rachunkowości. 75
3.   Prowadzenie ksiąg rachunkowych innych jednostek . 75
4.   Nieprawidłowości w zakresie otwarcia i zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz przeksięgowań      76
5.   Księgi rachunkowe oraz ich zawartość  81
6.   Prowadzenie ksiąg rachunkowych . 85
6.1.     Dziennik. 85
6.2.     Konta księgi głównej 87
6.3.     Konta ksiąg pomocniczych. 91
6.4.     Zestawienie obrotów i sald. 94
7.   Zapisy w księgach rachunkowych oraz wymogi dotyczące dowodów księgowych  95
7.1.     Dowody księgowe – wymogi, zawartość, korekty. 95
7.2.     Zapisy w księgach rachunkowych – zasady, treść, korekty 96
8.   Naruszenie zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych: rzetelności, bezbłędności, sprawdzalności, bieżącego prowadzenia 99
9.   Ochrona danych 106
10. Nieprawidłowości w zakresie dokonywania zapisów w porządku systematycznym 107
10.1.   Zasady dokonywania zapisów na rachunkach bankowych  107
10.2.   Ewidencja operacji związanych z obrotem gotówką, zakupem i sprzedażą znaków opłaty skarbowej  115
10.3.   Ewidencja rozliczeń z jednostkami organizacyjnymi  116
10.4.   Ewidencja dochodów budżetowych 117
10.5.   Ewidencja dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i podatku od osób fizycznych 121
10.6.   Ewidencja odsetek, prowizji. 122
10.7.   Ewidencja wadiów i zabezpieczeń  122
10.8.   Ewidencja wynagrodzeń i innych rozrachunków z pracownikami . 124
10.9.   Ewidencja kredytów i pożyczek . 126
10.10. Ewidencja wydatków inwestycyjnych  129
10.11. Ewidencja środków trwałych, materiałów oraz umorzenia
i amortyzacji  133
10.12. Ewidencja dotacji, subwencji 137
10.13. Ewidencja opłat pobieranych za wydanie dowodów osobistych. 139
10.14. Rozliczenia z Agencją Nieruchomości Rolnych z tytułu realizowanych w jej imieniu dochodów     140
10.15. Ewidencja operacji związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych . 141
10.16. Ewidencja zaangażowania  143
11. Sprawozdawczość  143
11.1.   Sporządzanie sprawozdań budżetowych – ogólne wymogi  143
11.2.   Rb-27S „miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych”       144
11.3.   Rb-PDP „Półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy” 148
11.4.   Rb-28S „Miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego”. 151
11.5.   Sporządzanie sprawozdań zbiorczych. 152
11.6.   Rb-Z „Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń”  153
11.7.   Rb–N „Kwartalne sprawozdanie o stanie należności” . 154
11.8.   Rb-NDS „Kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego” 154
11.9.   Wnioski o przyznanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu ustawowych ulg i zwolnień  154
11.10. Sprawozdanie finansowe – bilans . 155
IV.    GOSPODARKA RZECZOWYMI SKŁADNIKAMI MAJˇTKU – Grażyna Sobieszek     158
1.   Regulacje wewnętrzne . 158
2.   Prowadzenie ksiąg rachunkowych . 159
3.   Wycena i finansowanie zakupu. 172
4.   Inwentaryzacja  173
5.   Rozliczenie zużycia materiałów. 183
6.   Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych . 184
V.     UCHWAŁA BUDŻETOWA I JEJ ZMIANY. ROZLICZENIA Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI GMINY – Marek Matejuk . 189
VI.    WYDATKI BUDŻETOWE – Marek Matejuk . 195
1.   Realizacja planu finansowego  195
2.   Ustalanie i wypłata wynagrodzenia pracownikom urzędu gminy. 198
3.   Ustalanie i wypłata diet radnym, członkom zarządu, sołtysom i innym osobom. 211
4.   Ustalanie i wypłata wynagrodzeń inkasentom podatków i opłat. 216
5.   Wydatki na rzecz członków ochotniczych straży pożarnych. 217
6.   Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 219
7.   Rozliczanie kosztów podróży służbowych pracowników  222
8.   Rozliczanie kosztów podróży służbowych radnych 228
9.   Dodatki mieszkaniowe. 230
10. Inne wydatki . 236
VII.  DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZˇDOWEJ I NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE ZAWARTYCH POROZUMIEŃ – Marek Matejuk  241
VIII. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – Marek Matejuk  244
IX.    DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT – Grażyna  Sobieszek . 257
1.   Zagadnienia organizacyjne . 258
2.   Ewidencja księgowa podatków i sprawozdawczości  260
3.   Zobowiązania podatkowe 270
4.   Deklaracje podatkowe  288
5.   Weryfikacja deklaracji i kartoteka podatkowa . 294
6.   Zwolnienia i ulgi podatkowe  302
7.   Zapłata i wygaśnięcie zobowiązania podatkowego; zabezpieczenie zobowiązania podatkowego hipoteką . 308
8.   Inkaso podatków i opłaty targowej . 312
9.   Ulgi w zapłacie podatku. 318
10. Czynności zmierzające do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. 323
11. Opłata skarbowa. 327
12. Opłata za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń za sprzedaż alkoholu 329
X.     DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO – Ewa KuĽma-Pilipczuk . 332
1.   Gminne regulacje prawa lokalowego w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym 335
2.   Gospodarowanie mieniem; sposób rozdysponowania mienia  339
3.   Ewidencja mienia komunalnego; sporządzanie informacji o stanie mienia; ewidencja dochodów z majątku; klasyfikacja dochodów z majątku. 346
4.   Sprzedaż nieruchomości. 349
5.   Użytkowanie wieczyste . 359
6.   Dzierżawa, najem, użyczenie 362
7.   Najem lokali mieszkalnych i użytkowych. 364
8.   Opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. 366
9.   Opłaty adiacenckie 368
10. Opłaty planistyczne . 370
11. Dochodzenie należności i udzielanie ulg w zapłacie . 372
XI.    ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – Zygmunt Rola . 377
1.   Finansowanie zamówień  378
2.   Pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy . 381
3.   Przedmiot zamówienia . 382
4.   Wartość zamówienia . 385
5.   Podział zamówienia . 386
6.   Komisja przetargowa. 387
7.   Tryb postępowania 388
8.   Ogłoszenie przetargu . 394
9.   Specyfikacja istotnych warunków zamówienia . 400
10. Postępowanie . 408
11. Protokół postępowania . 413
12. Ocena ofert  414
13. Umowa. 422
14. Zmiana umowy . 427
15. Wykonanie i rozliczenie udzielonego zamówienia. 433
XII.  ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ – Zygmunt Rola  456
1.   Organizacja jednostki  456
2.   Operacje pieniężne 457
3.   Rachunkowość . 458
4.   Wydatki . 461
5.   Dochody  467
6.   Zamówienia publiczne . 469
7.   Udzielanie zamówień na świadczenie usług zdrowotnych  471
XIII. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POMOCY SPOŁECZNEJ – Grażyna Sobieszek   476
1.   Organizacja jednostki  476
2.   Rachunkowość i sprawozdawczość . 476
3.   Rozrachunki i operacje pieniężne 488
4.   Realizacja planu finansowego; wydatki, dochody . 490
5.   Gospodarka rzeczowymi składnikami majątku . 493
XIV. JEDNOSTKI OŚWIATOWE – Grażyna Sobieszek . 494

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

1 KOMENTARZ

  1. Opracowanie pożyteczne i może stanowi istotny element dla audytorów wewn. zatrudnionych w jst dla tworzenia checklist, ale wymagać to musi znacznego wysiłku, dopasowanie do stanu prawnego oraz ” przebudowanie punktów nieprawidlowosci do sporządzonych list. Wykaz nieprawidłowosci, przyczyn oraz wskazanie podstaw prawnych oraz stanu pożądanego może stanowić podstawę do sporzadzania ustaleń do sprawozdań z audytu. Nie wiadomo tylko czy pozycja jest na stan ie RIO w Lublinie.

     

    z.

Comments are closed.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze