czwartek, 20 czerwca, 2024
Strona główna Defraudacje Przetarg na audyt - UM Warszawy (reprywatyzacja)

Przetarg na audyt – UM Warszawy (reprywatyzacja)

UM Warszawa ogłosił we wtorek przetarg na przeprowadzenie audytu procesu reprywatyzacji nieruchomości w mieście.  W poprzednim przetargu wpłynęła jedna oferta, jednak miasto ją odrzuciło.

Podobnie jak w poprzednim przetargu, szacunkowa wartość zamówienia to 800 tys. zł netto, a jego przedmiot to „ocena działań w zakresie procesu reprywatyzacji w mieście stołecznym Warszawie w latach 1990-2016„.

Zgodnie z ogłoszeniem ws. przetargu oczekiwany przez miasto przedmiot zamówienia powinien obejmować w szczególności m.in.:analizę środowiska wewnętrznego zamawiającego w obszarze gospodarki nieruchomościami oraz analizę dokumentacji co najmniej 100 postępowań z lat 1990-2016 (w tym ocenę wybranych postępowań reprywatyzacyjnych pod kątem występujących w nich ewentualnych nieprawidłowości, ich przyczyn i skutków), które dotyczą zwrotu nieruchomości lub wypłaty odszkodowań za nieruchomości„.

Miasto chce szczególnego uwzględnienia spraw z obszaru Śródmieścia i dawnej Gminy Centrum, w tym postępowań, których stronami byli nabywcy roszczeń. Warunek, jaki miasto stawia przed potencjalnym wykonawcą audytu, to wykonanie co najmniej dwóch usług – dokonanie oceny prawidłowości funkcjonowania jednostki administracji publicznej i doradztwo świadczone na rzecz administracji publicznej. Każda o wartości co najmniej 250 tys. zł brutto.

Kryteria oceny ofert to w 50 proc. cena, a w 50 proc. „opis sposobu realizacji zamówienia”. Miasto wymaga od zainteresowanych firm wykazania, że dysponują, co najmniej dziesięcioma osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, w tym co najmniej pięcioma analitykami/audytorami.

Ratusz wymaga także, aby przedmiot zamówienia był realizowany przez osoby, co do których „nie zachodzi podejrzenie konfliktu interesów, tzn., żadna z osób działających w imieniu wykonawcy, ani żadna z osób wskazanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia nie uczestniczyła w okresie po 1 stycznia 2003 roku i nie uczestniczy obecnie w postępowaniu reprywatyzacyjnym prowadzonym przeciwko Warszawie, zarówno jako strona i/lub pełnomocnik, oraz nie jest zaangażowana w jakikolwiek konflikt powstały na tle lub w związku z postępowaniami reprywatyzacyjnymi prowadzonymi w m.st. Warszawie„.

Oferty należy składać do 5 grudnia 2016r. Tego samego dnia ma nastąpić otwarcie ofert złożonych w postepowaniu.

Firma wybrana w przetargu będzie miała na wykonanie audytu trzy miesiące od daty udzielenia zamówienia.

 

Opis zamówienia: (link do ogłoszenia przetargu na końcu artykułu)

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania pn.
„Ocena działań w zakresie procesu reprywatyzacji w Mieście Stołecznym Warszawie (dalej również „m.st. Warszawa”) w latach 1990 – 2016″.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: analizę środowiska prawnego w obszarze gospodarki nieruchomościami w zakresie zagadnień objętych dekretem z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. z 1945 r., nr 50, poz. 279 z późn. zm.), z oceną skutków uchwalenia ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774, z późn. zm.) oraz zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce występujących w poszczególnych okresach mogących mieć zastosowanie do niniejszego zamówienia oraz ich skutków dla m.st. Warszawy, analizę orzecznictwa związanego z zagadnieniem będącym przedmiotem Umowy, analizę środowiska wewnętrznego Zamawiającego w obszarze gospodarki nieruchomościami, analizę dokumentacji co najmniej 100 postępowań z lat 1990-2016 (w tym ocenę wybranych postępowań reprywatyzacyjnych pod kątem występujących w nich ewentualnych nieprawidłowości, ich przyczyn i skutków), które dotyczą zwrotu nieruchomości lub wypłaty odszkodowań za nieruchomości znajdujące się na obszarze objętym dekretem z dnia 26 października 1945 r., o którym mowa w pkt 1, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Dzielnicy Śródmieście m.st.Warszawy i dawnej Gminy Centrum w tym postępowań, których stronami byli nabywcy roszczeń, które to zagadnienia, wraz z oceną wszelkich innych zagadnień i kwestii niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej Umowy, zostaną przedstawione w przygotowanym przez Wykonawcę raporcie końcowym (zwanym dalej również jako „Opracowanie”), którego załącznikami będą raporty cząstkowe.
3. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był realizowany przez osoby (działające w imieniu Wykonawcy oraz wskazane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia), co do których nie zachodzi podejrzenie konfliktu interesów, tzn., żadna z osób działających w imieniu Wykonawcy, ani żadna z osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:


a) nie uczestniczyła w okresie po 1 stycznia 2003 roku i nie uczestniczy obecnie w postępowaniu reprywatyzacyjnym prowadzonym przeciwko m.st. Warszawie, zarówno jako strona i/lub pełnomocnik, oraz
b) nie jest zaangażowana w jakikolwiek konflikt powstały na tle lub w związku z postępowaniami reprywatyzacyjnymi prowadzonymi w m.st. Warszawie.

4. Przedmiotowe postępowanie zostało poprzedzone dialogiem technicznym.

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

6. Postępowanie będzie prowadzone w języku polskim.

7. Wartość szacunkowa zamówienia wynosi 800 000,00 PLN netto, tj. 191 621,36 euro.

8. Zmiany umowy zostały określone w § 13 Wzoru umowy.

1. Zakazuje się zmian postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści wybranej Oferty z wyłączeniem zmian przewidzianych w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zmian nieistotnych oraz innych zmian dopuszczalnych na podstawie przepisów ustawy pzp.
2. Zmiany postanowień Umowy mogą nastąpić w szczególności w następujących przypadkach:
1) zaistnienie okoliczności siły wyższej, o której mowa w § 13 ust. 4 umowy, która będzie miała wpływ na termin realizacji i/lub przedmiot Umowy, co zostanie odpowiednio udokumentowane przez Stronę Umowy wnioskującą o zmianę i potwierdzone przez drugą Stronę Umowy;
2) zmiana obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotem Umowy;
3) stwierdzenie, że którekolwiek z postanowień Umowy jest niezgodne z prawem;
4) zmiany organizacyjne dotyczące Zamawiającego, których nie można było przewidzieć przed datą zawarcia Umowy, mające wpływ na przedmiot Umowy lub na warunki jego realizacji;
5) wykonanie dodatkowych usług lub dostaw w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy pzp, jeżeli konieczność ich wykonania będzie wpływać na realizację niniejszej Umowy;
6) brakiem dostępności u Zamawiającego dokumentacji, o której mowa § 4 ust. 1 Umowy;
3. Zmiany warunków Umowy w następstwie przyczyn wymienionych w ust. 2 mogą dotyczyć w szczególności:
1) terminu realizacji Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.
2) terminów wskazanych w Harmonogramie, o którym mowa w § 4 ust. 4 Umowy, w tym ewentualnych skróconych terminów wskazanych w Ofercie Wykonawcy;
3) procedur o charakterze formalnym – z przyczyn wymienionych w ust. 2 pkt 2)-4) niniejszego paragrafu; Terminy wskazane w pkt 1 i 2 będą uwzględniać ewentualny, skrócony termin wskazany w Ofercie Wykonawcy.
4. Za okoliczność siły wyższej Strony uznają zdarzenie zewnętrzne, nagłe, niepewne, którego żadna ze Stron przy zachowaniu należytej staranności nie mogła przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, takie jak: działania władz publicznych, wojna, ataki terrorystyczne, strajki, klęski żywiołowe jak powódź, huragany, pożar, epidemie itp., zdarzenia, a także przypadki losowe związane z kluczowymi dla realizacji Umowy osobami, pod warunkiem powiadomienia drugiej Strony na piśmie o fakcie wystąpienia takiej okoliczności i udokumentowaniu jej właściwymi dowodami.

 

 

Link do ogłoszenia :

>> UM Warszawa – przetarg na audyt <<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze