Diagram procesu "Wydawanie decyzji"

Diagram procesu "Wydawanie decyzji"Lp.


Czynność


Współpraca z systemem komputerowym


Jednostka / osoba odpowiedzialna


Przeprowadzone kontrole


Dokument Źródłowy


Dokument Wtórny

1 Przyjęcie dokumentu źródłowego* z punktu informacyjnego, z kancelarii lub od Szefa Wydziału


Pracownik merytoryczny kompetentny do prowadzenia danej sprawy – zgodnie z ustalonym zakresem obowiązków.

Ocena kompletności** otrzymanych dokumentów, a następnie dokonanie ich wstępnej kontroli pod względem formalnym i merytorycznym Wniosek świadczeniobiorcy oraz niezbędne do dokonania zmian dokumenty W zależności od rodzaju sprawy: notatka służbowa, załącznik, wydruk z SI xxx.
2 Realizacja dokumentu źródłowego zgodnie z obowiązującymi przepisami – załatwienie sprawy według właściwości Wprowadzenie zmian do SI xxx

J.w.

Szczegółowe sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym (również przeanalizowanie dokumentacji znajdującej się w TAE). Notatka służbowa, załącznik, wydruk z SI xxx. Projekt decyzji
3 Sprawdzenie, czy odpowiedzialny pracownik merytoryczny właściwie zrealizował daną sprawę (funkcja weryfikacyjno – kontrolna) Zatwierdzenie dokonanych zmian w SI xxx**

Aprobant

Kompleksowe sprawdzenie całości dokumentacji oraz poprawności wprowadzonych danych do SI – szczegółowa kontrola merytoryczna i rachunkowa. Projekt decyzji Projekt decyzji zaaprobowany (złożenie podpisu przez aprobanta na kopii projektu decyzji)
4 Prawidłowe i terminowe przygotowanie świadczeń do wypłaty – ponowne sprawdzenie poprawności zrealizowanej na podstawie dokumentów źródłowych sprawy


Szef Wydziału

Sprawdzenie poprawności opracowanych i wprowadzonych zmian – szczegółowa kontrola merytoryczna. Zaaprobowany projekt decyzji Decyzja do realizacji***

 


*Dokument źródłowy – oznacza wniosek świadczeniobiorcy wraz z wymaganymi dokumentami, na podstawie których zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa następuje zmiana wysokości (aktualizacja, weryfikacja) świadczenia wypłacanego lub przyznanie uprawnień do nowych świadczeń.


** Zaaprobowanie zmian następuje wówczas, jeśli sprawa nie budzi zastrzeżeń aprobanta (aprobant podpisuje również sporządzoną przez pracownika merytorycznego notatkę służbową, załącznik, wydruk z SI xxx, kopii projektu decyzji).W sytuacji, gdy sprawa budzi zastrzeżenia aprobanta, przekazywana jest do pracownika merytorycznego, celem poprawienia.


***Jeśli sposób załatwienia sprawy nie budzi zastrzeżeń następuje podpisanie projektu decyzji przez Szefa Wydziału lub przedłożenie jej do podpisu upoważnionemu przełożonemu (Dyrektorowi lub Zastępcy Dyrektora – zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami wewnętrznymi). Jeśli sposób załatwienia sprawy budzi zastrzeżenia, Szefa Wydziału (za pośrednictwem aprobanta) zwraca pracownikowi merytorycznemu dokumentację w celu ponownego rozpatrzenia danej sprawy i wydania prawidłowego projektu decyzji.


Diagram do pobrania >>tutaj<<

 

SIMILAR ARTICLES

0 2685

0 2409

NO COMMENTS

Leave a Reply