Ocena oddziaływania na środowisko -Program Polska Wschodnia (zmiana)

Ocena oddziaływania na środowisko -Program Polska Wschodnia (zmiana)

0 1097

Minister Rozwoju i Finansów, po uzgodnieniu z właściwymi organami, podjął 3 stycznia 2017 r. decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

 

Treść komunikatu:

Informacja
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z póżn. zm.)

informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 1 i art. 58 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) wystąpiono do Głównego Inspektora Sanitarnego oraz do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o opinie w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Główny Inspektor Sanitarny pismem znak: GIS-HŚ-NS-4311-107/EN/16 z dnia 1 grudnia 2016 r. orazGeneralny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem znak: DOOŚ-sooś.410.27.2016.JP z dnia 30 listopada 2016 r. uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Biorąc pod uwagę ww. opinie, uwarunkowania określone w art. 49 ww. ustawy oraz proponowane niewielkie modyfikacje przyjętego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, które są neutralne z punktu widzenia oddziaływania na środowisko, Minister Rozwoju i Finansów odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

 

 

Tutaj możesz pobrać >> Komunikat – decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 <<

 

NO COMMENTS

Leave a Reply