poniedziałek, 4 marca, 2024
Strona główna Materiały i prawo Akty prawne Komunikat MS w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu...

Komunikat MS w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej – sądownictwo

Został ogłoszony komunikat nr 1/14/DSD/ Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej – sądownictwo.

 

 

Na podstawie art. 69 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646) ustala się szczegółowe wytyczne w zakresie kontroli zarządczej dla
działu administracji rządowej- sprawiedliwość.
Wytyczne składają się z 4 rozdziałów :
1. Przepisy ogólne
2. Planowanie działalności
3. System zarządzania ryzykiem
4. Monitorowanie i ocena

Niniejszy projekt uchyla obecnie obowiązujący Komunikat Ministra Sprawiedliwości z dn. 16 listopada 2011 roku w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej sprawiedliwość (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 2011 r. Nr 14, poz. 199) wprowadzając jednolity i kompletny system funkcjonowania kontroli zarządczej dla działu kierowanego przez Ministra Sprawiedliwości.
Dyspozycja zawarta w art. 69 ust. 5 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 885, z poźn. zm), upoważnia Ministra Sprawiedliwości do określenia w formie komunikatu szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej w kierowanym przez niego dziale administracji rządowej. Ponadto art. 69 ust. 2 tej ustawy precyzuje, iz zapewnienie przez Ministra Sprawiedliwości funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, w zakresie spraw niezastrzezonych odrębnymi przepisami do kompetencji innych organów państwowych, powinno się odbywać z uwzględnieniem zasady niezawisłości sędziowskiej. Z uwagi na obowiązujące w obszarze kontroli zarządczej regulacje (ustawę o finansach publicznych i wydane na jej podstawie rozporządzenia oraz komunikaty Ministra Finansów), projekt nie powiela rozwiązań tam zawartych, odnosząc się jedynie do zakresu, który ze wzgledu na specyfikę działu tego wymaga.
Podstawowym celem wprowadzenia niniejszego projektu komunikatu jest realizacja ciążącego na Ministrze Sprawiedliwości obowiązku zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej (art. 69 ustawy o finansach publicznych), w ramach jego odpowiedzialności w tym zakresie, zgodnie z zasadą rozliczalności publicznej. Wyrazem tej rozliczalności jest konieczność osobistego poświadczenia przez ministra (kierownika jednostki):
[pull_quote_center] Rozliczalność publiczna (Accountablity) oznacza, ze osoby nadzorujące realizacje programów publicznych lub kierujące ministerstwem są odpowiedzialne za ich wydajne i skuteczne funkcjonowanie. Rozliczalność zakłada publiczny wgląd w działania realizowane w ramach programu lub ministerstwa. Kontrola wykonania zadań stanowi dla podatników, ńnansistów, władzy ustawodawczej i wykonawczej, obywateli oraz mediów sposób „sprawowania kontroli ” i zaznajamiania się z realizacją i rezultatami róznych działań publicznych. Kontrola wykonania zadań odpowiada takze na pytania takie, jak: czy wyniki działań są satysfakcjonujące w stosunku do zainwestowanych w ich realizację środków oraz czy można byłoby zainwestowane pieniądze wydać lepiej lub rozsądniej? Kryterium dobrego gospodarowania zakłada, ze kontroli poddawane są wszystkie usługi (lub programy) publiczne. [/pull_quote_center]
– celów i zadań dla działu (Jednostki) sformułowanych w planie działalności
–  oświadczenia o stanie kontroli zarządczej,

– sprawozdania z wykonania planu działalności.
W systemie kontroli zarządczej określonym ramowo w ustawie o finansach publicznych Minister kierujący działem pełni podwójną rolę. Zapewnia funkcjonowanie kontroli zarządczej zarówno w całym dziale administracji rządowej (zgodnie z zakresem wynikającym z ustawy z 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 743), jak również W ministerstwie go obsługującym (jako kierownik jednostki). Działania Ministra w odniesieniu do działu administracji rządowej sprawiedliwość można zatem określić jako harmonizowanie działań jednostek podległych i nadzorowanych w ramach posiadanych zadań i kompetencji.
PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze