środa, 29 maja, 2024
Strona główna Wszystkie komunikaty PAW Podpatrzone lub nadesłane Kontrola Zarządcza w Jednostkach Samorządu Terytorialnego (biuletyn nr 4)

Kontrola Zarządcza w Jednostkach Samorządu Terytorialnego (biuletyn nr 4)

Zapraszamy do lektury kolejnego wydania Biuletynu Kontroli Zarządczej w Jednostkach Samorządu Terytorialnego, którego celem jest przybliżenie podstawowych zagadnień oraz narzędzi, które pomogą kierownikom jednostek samorządu terytorialnego w wypełnieniu nałożonego przez ustawę (z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) obowiązku zapewnienia w kierowanych jednostkach prawidłowego funkcjonowania kontroli zarządczej.

Kierownicy jednostek, którzy nie wysłali jeszcze zamówienia, a którzy chcieliby otrzymywać za pośrednictwem e-mail kolejne numery bezpłatnego Biuletynu, mogą przesłać na adres: RedakcjaBKZ@mf.gov.pl e-mail o tytule Zamówienie Biuletynu Kontroli Zarządczej. W treści prosimy o podanie imienia i nazwiska, stanowiska, nazwy jednostki oraz adresu e-mailowego, na który mają być wysyłane kolejne numery Biuletynu.

W bieżącym numerze zapoznać się możesz z tematami:

1. WYMOGI STAWIANE SYSTEMOM ZARZĄDZANIA I KONTROLI SŁUŻĄCYM DO WDROŻENIA ŚRODKÓW UNIJNYCH W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020

2.  PODSUMOWANIE PROJEKTU „SYSTEMOWE WSPARCIE PROCESÓW ZARZĄDZANIA W JST”

3.  INTERESUJĄCE PUBLIKACJE NA STRONIE INTERNETOWEJ MINISTERSTWA FINANSÓW

Perspektywa finansowa 2014-2020 jest trzecią perspektywą, w ramach której Polska otrzymała środki z budżetu Unii Europejskiej. Kwota, którą przeznaczono dla Polski wtym okresie programowania to 82,5 mld euro, które zostaną zainwestowane w zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki, poprawę spójności społecznej i terytorialnej kraju oraz w podnoszenie sprawności i efektywności administracji.

Właściwe wdrażanie środków unijnych mają zapewnić odpowiednio ustanowione systemy zarządzania i kontroli (SZiK) dla poszczególnych programów operacyjnych.

Ogólne zasady dotyczące wymogów w stosunku do systemów zarządzania i kontroli zostały zdefiniowane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013. Zgodnie z art. 72 ww. rozporządzenia ustanowione systemy zarządzania i kontroli zapewniają:

 • określenie funkcji poszczególnych podmiotów zaangażowanych w zarządzanie i kontrolę oraz podział funkcji w obrębie każdej z nich;
 • zgodność z zasadą rozdzielności funkcji pomiędzy tymi podmiotami i w ich obrębie;
 • funkcjonowanie procedur dla zapewnienia poprawności i prawidłowości deklarowanych wydatków;
 • systemy komputerowe służące prowadzeniu księgowości, przechowywaniu i przekazywaniu danych finansowych i danych na temat wskaźników, dla celów monitorowania i sprawozdawczości;
 • systemy sprawozdawczości i monitorowania, w przypadku gdy podmiot odpowiedzialny za zarządzanie programem powierza wykonywanie zadań innemu podmiotowi;
 • rozwiązania w zakresie audytu funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli;
 • systemy i procedury w celu zapewnienia właściwej ścieżki audytu;
 • zapobieganie nieprawidłowościom, w tym nadużyciom finansowym, oraz ich wykrywanie i korygowanie, oraz odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych wraz z odsetkami z tytułu zwrotu tych kwot po terminie.

W wyżej cytowanym rozporządzeniu (załącznik XIII) określono również kryteria desygnacji (dotyczące Funduszy Polityki Spójności oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego), które musi spełnić Instytucja Zarządzająca (IZ) i Instytucja Certyfikująca (IC) przed przedłożeniem Komisji Europejskiej (KE) pierwszego wniosku o płatność okresową. IZ i IC mogą delegować realizację zadań innym podmiotom, jednakże nie zwalnia to ich od ostatecznej odpowiedzialności przed KE.

WYMOGI DESYGNACYJNE – WYMOGI WOBEC SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I KONTROLI

Ustanowione na szczeblu unijnym kryteria desygnacji, tj. wymogi stawiane systemom zarządzania i kontroli dla zadań realizowanych przez IZ i IC, dotyczą następujących obszarów:

 1. wewnętrznego środowiska kontrolnego,
 2. zarządzania ryzykiem,
 3. działań związanych z zarządzaniem i kontrolą,
 4. monitorowania.

Zatem, [quote_center]systemy zarządzania i kontroli winny być ustanowione z uwzględnieniem powyższych obszarów, które odpowiadają elementom modelu kontroli wewnętrznej COSO[/quote_center].

(Dalsza część w Biuletynie – polecamy)

Tutaj możesz pobrać:

>> Biuletyn nr 4 (17)/2015 – Kontrola Zarządcza w Jednostkach Samorządu Terytorialnego << (rozmiar pliku: 1707 KB, format: .pdf)

Źródło: >> Ministerstwo Finansów <<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze