czwartek, 25 kwietnia, 2024
Strona główna KARIERA Centrum Kariery - Zawody Pokrewne Nabór kandydatów na ekspertów w województwie zachodniopomorskim

Nabór kandydatów na ekspertów w województwie zachodniopomorskim

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza nabór kandydatów na

ekspertów

 

w dziedzinach:

 • Infrastruktura turystyki i uzdrowiska
 • Rozwój elektronicznych usług publicznych
 • Infrastruktura drogowa
 • Infrastruktura kubaturowa
 • Infrastruktura edukacyjna
 • Infrastruktura transportowa (wodna)
 • Infrastruktura transportowa (miejska) (UWAGA – w ramach ww. dziedziny ocenie będą podlegać następujące typy projektów: budowa/przebudowa centrów przesiadkowych, budowa i modernizacja dróg dla rowerów i ciągów komunikacji miejskiej, budowa obiektów „parkuj i jedź” oraz „Bike&Ride”, tworzenie inteligentnych systemów transportu (ITS), infrastruktura drogowa niezbędna do organizacji systemu transportu publicznego, a także zakup lub modernizacja niskoemisyjnego taboru miejskiego)
  Infrastruktura społeczna (UWAGA – w ramach ww. dziedziny ocenie będą podlegać następujące typy projektów: infrastruktura oraz specyfika świadczenia i zapotrzebowanie na usługi ZAZ, CIS, KIS, WTZ, DPS, mieszkania chronione)
 • Infrastruktura ochrony zdrowia (UWAGA – w ramach ww. dziedziny ocenie będą podlegać następujące typy projektów: infrastruktura i zapotrzebowanie na usługi lecznicze, ale również aspekty deinstytucjonalizacji opieki długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej, konsolidacji i innych form współpracy podmiotów leczniczych, reorganizacji i restrukturyzacji wewnątrz podmiotów leczniczych)

 

Informacje o naborze
Termin składania zgłoszeń na ekspertów
Od 02.06.2016 r. do 15.06.2016 r.

 

Miejsce składania dokumentacji
Kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniem w wersji papierowej oraz elektronicznej zapisanej w wersji Word na nośniku elektronicznym np. CD (określone w załączniku nr 2 do Trybu) oraz kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków obligatoryjnych i pożądanych (tylko w wersji papierowej) w zaklejonej kopercie należy złożyć osobiście w siedzibie Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 albo przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla nadania przesyłki) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Zarządzania Strategicznego
ul. Wyszyńskiego 30,
70-203 Szczecin

z dopiskiem: Nabór kandydatów na ekspertów do Komisji Oceny Projektów (KOP) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 – ogłoszenie nr 6/2016 (dane osobowe)

Prosimy, aby tylko kwestionariusz osobowy zapisać w wersji Word na nośniku elektronicznym (np. płyta CD) i dołączyć do dokumentacji.

Sposób składania dokumentacji
Osoba ubiegająca się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WZ 2014-2020 składa wypełniony Kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniem (określone w załączniku nr 2 do Trybu) w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów. Do zgłoszenia dołącza się kopie dokumentów potwierdzających spełnienie: warunków obligatoryjnych – obowiązkowo, warunków pożądanych – fakultatywnie (wymagane kopie dokumentów zostały określone w Kwestionariuszu).

Wymagania dla kandydatów na ekspertów
Warunki obligatoryjne:

 1. posiadanie wiedzy, umiejętności, doświadczenia lub wymaganych uprawnień w dziedzinie objętej Programem Regionalnym, w ramach której dokonywany jest wybór projektów, tj.:
  1. posiadanie wykształcenia wyższego i legitymowanie się dyplomem co najmniej magistra/inżyniera lub stopniem naukowym,
  2. posiadanie minimum 3-letniego doświadczenia zawodowego w zakresie dziedziny, do której aplikuje się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów,
  3. posiadanie wiedzy, umiejętności lub uprawnień w dziedzinie, do której aplikuje się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów;
 2. posiadanie wiedzy w zakresie celów i sposobu realizacji Programu Regionalnego;
 3. korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
 5. niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. zgłoszenie gotowości do rzetelnej i bezstronnej oceny projektów;
 7. brak powiązań stosunkiem pracy z Instytucją Zarządzającą (tj.: Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego) i Instytucją Pośredniczącąw RPO WZ 2014-2020 (tj.: Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Urzędem Miejskim w Koszalinie);
 8. nieświadczenie usług w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Regionalnego i brak powiązań z firmami konsultingowo-doradczymi świadczącymi takie usługi zgodnie z pkt 8) i 9) oświadczenia stanowiącego część składową załącznika nr 2 do Trybu wyłaniania kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 do udziału w wyborze projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
 9. wyrażenie zgody na umieszczenie danych w Wykazie oraz na ich przetwarzanie.

Warunki pożądane

 • doświadczenie przy ocenie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w dziedzinie, w ramach której składane jest zgłoszenie o ujęcie w Wykazie kandydatów na ekspertów RPO WZ 2014-2020;
 • uzyskanie wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów danego programu operacyjnego w ramach perspektywy 2014-2020 do dziedziny tożsamej, do której składane jest zgłoszenie (dotyczy regionalnych i krajowych programów operacyjnych).

 

Inne ważne informacje

Kandydat na eksperta może zgłosić się do kilku dziedzin (w obrębie dziedzin, dla których ogłoszony został nabór), jednakże do każdej dziedziny należy dołączyć osobny Kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniem oraz odpowiednie dokumenty spełnienie warunków obligatoryjnych i pożądanych.

Dokumenty należy składać w języku polskim lub przetłumaczone.

Pytania i odpowiedzi

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: kop@wzp.pl lub telefonicznie pod numer tel. 91 44 11 183 lub 91 44 11 626, faks: 091 488 10 15. Ogłoszenie oraz załączniki dostępne w serwisie www.rpo.wzp.pl

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze