niedziela, 21 kwietnia, 2024
Strona główna Artykuły Artykuły prasowe o fin. publ. Przegląd sprawozdań finansowych w świetle (...)

Przegląd sprawozdań finansowych w świetle (…)

Przegląd sprawozdań finansowych w świetle polskich norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta oraz Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej


Norma nr 4 wykonywania zawodu biegłego rewidenta (zwana dalej normą) poświecona została ogólnym zasadom dokonywania przeglądu sprawozdań finansowych. Postanowienia niniejszej normy stosuje się zarówno do przeprowadzenia przeglądu sprawozdań finansowych sporządzonych przez jednostki do tego zobowiązane, tj. będące emitentami papierów wartościowych, dopuszczonych do publicznego obrotu, jak również przez jednostki, które sporządziły takie sprawozdania i poddały je ocenie biegłego rewidenta, choć w myśl przepisów nie podlegają takiemu obowiązkowi. Sprawozdanie finansowe poddawane przeglądowi jest sprawozdaniem finansowym obejmującym okres krótszy aniżeli rok obrotowy, sporządzonym na inny dzień niż koniec roku obrotowego. Jego sporządzenie, tak samo jak sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, podlega zasadom określonym w szczególności w ustawie o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisach, jak również innym przepisom określającym zakres informacji finansowych, do których przekazywania zobowiązane są jednostki. Za sporządzenie sprawozdania odpowiedzialność ponosi kierownik jednostki przedkładającej je do przeglądu.


Cel przeglądu


W myśl normy celem przeglądu sprawozdania finansowego jest stwierdzenie przez biegłego rewidenta (na podstawie jego wiedzy, doświadczenia, znajomości jednostki oraz dokonanych analiz, zapytań i wglądu w księgi rachunkowe), czy konieczne jest dokonanie w sprawozdaniu finansowym jednostki istotnych zmian dla uznania, że przedstawia ono rzetelnie, prawidłowo i jasno jej sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. Należy podkreślić, iż ze względu na czas trwania i sposób przeprowadzania przeglądu nie jest możliwe zebranie takich dowodów badania, jak to ma miejsce przy badaniu rocznego sprawozdania finansowego (dane wykazywane w bilansie wchodzącym w skład sprawozdania finansowego mogą nie być weryfikowane drogą inwentaryzacji, do ustalenia zobowiązań wobec kontrahentów – na skutek krótszych terminów sprawozdawczych i opóźnień w dopływie dokumentów – stosuje się w szerszym zakresie szacunek danych). Przegląd umożliwia jedynie uzyskanie umiarkowanego stopnia pewności, że sprawozdanie finansowe będące przedmiotem przeglądu nie zawiera istotnych nieprawidłowości. Cel przeglądu sprawozdania finansowego podobnie zdefiniowany został przez Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej MSRF (z ang. International Standards on Auditing – ISA). Zgodnie z MSRF przegląd powinien zapewnić biegłemu umiarkowany poziom pewności, że informacje objęte przeglądem nie są w sposób istotny nieprawidłowe. Przegląd ma zatem umożliwić biegłemu rewidentowi stwierdzenie, że na podstawie przeprowadzonych procedur, które nie zapewniają uzyskania tylu dowodów, ilu dostarcza przeprowadzenie badania, nie zauważył on czegokolwiek, co kazałoby mu sądzić, że przedłożone do przeglądu sprawozdanie nie zostało, we wszystkich istotnych aspektach, sporządzone zgodnie z określonymi założeniami koncepcyjnymi sprawozdawczości finansowej. Osiągnięcie tego celu jest obowiązujące dla wszystkich przeglądów informacji finansowych czy innych informacji sporządzonych na podstawie odpowiednich kryteriów.


Przegląd a badanie


Podstawową różnicą pomiędzy przeglądem sprawozdania finansowego a jego badaniem (tabela 1) jest węższy zakres oraz uproszczone procedury przeglądu. Co za tym idzie, również stopień pewności, z jakim wnioskuje biegły rewident na temat danego sprawozdania finansowego, jest niższy aniżeli w przypadku procedur stosowanych podczas badania sprawozdania finansowego. Powyższe informacje można wykorzystać do celów negocjacji cenowych. Przegląd sprawozdania finansowego dla tej samej firmy powinien być tańszy od pełnego audytu. Wynika to w głównej mierze z dwóch przesłanek:  • zakres oraz procedury przeglądu są mniej pracochłonne,
  • ryzyko, jakie przejmuje na siebie biegły rewident, jest niższe niż w przypadku wydania opinii oraz raportu z badania. (…)

Dalsza część na stronie internetowej czasopisma >>RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA I AUDYT<<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze