poniedziałek, 20 maja, 2024
Strona główna Artykuły Artykuły prasowe o fin. publ. Kontrola zarządcza w samorządzie terytorialnym

Kontrola zarządcza w samorządzie terytorialnym

Artykuł 65 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) wprowadza nowelizację ustawy z dnia z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych . Nowelizacja ta weszła w życie równolegle z nową ustawą o finansach publicznych (u.f.p.), czyli 1 stycznia 2010 r.


W przedmiotowym zakresie powołana ustawa zmieniająca stanowi w szczególności, że użyte w różnej liczbie i przypadku wyrazy „kontrola finansowa” zastępuje się wyrazami „kontrola zarządcza”.


Skutkiem takiej nowelizacji w katalogu naruszeń dyscypliny finansów publicznych znalazły się:  • dopuszczenie do uszczuplenia wpływów należnych Skarbowi Państwa, JST lub innej jednostce sektora finansów publicznych wskutek zaniedbania lub niewypełnienia obowiązków w zakresie kontroli zarządczej (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 1114 z późn. zm., dalej: u.o.d.f.p.)

  • dopuszczenie do dokonania wydatku powodującego przekroczenie kwoty wydatków ustalonej w rocznym planie finansowym jednostki wskutek zaniedbania lub niewypełnienia obowiązków w zakresie kontroli zarządczej (art. 11 ust. 2 u.o.d.f.p.),

  • dopuszczenie do niewykonania zobowiązania jednostki, którego termin płatności upłynął, wskutek zaniedbania lub niewypełnienia obowiązków w zakresie kontroli zarządczej (art. 16 ust. 2 u.o.d.f.p.),

  • dopuszczenie do popełnienia naruszenia dyscypliny finansów publicznych, związanego z udzielaniem zamówień publicznych wskutek zaniedbania lub niewypełnienia obowiązków w zakresie kontroli zarządczej (art. 17 ust. 7 u.o.d.f.p.),

  • dopuszczenie do popełnienia naruszenia dyscypliny finansów publicznych związanego z udzielaniem koncesji na roboty budowlane lub usługi wskutek zaniedbania lub niewypełnienia obowiązków w zakresie kontroli zarządczej (art. 17a ust. 5 u.o.d.f.p.),

  • zaniechanie prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce sektora finansów publicznych do tego zobowiązanej (art. 18a u.o.d.f.p.), co zgodnie z art. 274 ust. 3 u.f.p. dotyczy tych JST, w których ujęta w uchwale budżetowej kwota dochodów i przychodów lub kwota wydatków i rozchodów przekroczyła 40 mln zł, a zadania przypisane kierownikowi jednostki związane z audytem wewnętrznym w JST wykonują odpowiednio: wójt, burmistrz, prezydent miasta albo przewodniczący zarządu tych jednostek.

Warto dodać, że odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w samorządach terytorialnych ponoszą osoby będące organami jednoosobowymi, kierownikami jednostek organizacyjnych lub urzędnikami, ale także członkowie organów kolegialnych, gdyż zgodnie z art. 4 u.o.d.f.p. odpowiedzialności tej podlegają:


1) osoby wchodzące w skład organu wykonującego budżet lub plan finansowy jednostki sektora finansów publicznych albo jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych otrzymującej środki publiczne lub zarządzającego mieniem tych jednostek;
2) kierownicy jednostek sektora finansów publicznych;
3) pracownicy jednostek sektora finansów publicznych, którym powierzono określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej lub czynności przewidziane w przepisach o zamówieniach publicznych;
4) osoby gospodarujące środkami publicznymi przekazanymi jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. (…)


Dalsza część artykułu na stronach >>lex.pl<<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze