niedziela, 21 kwietnia, 2024
Strona główna Artykuły Nabór kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Nabór kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Nabór kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania w ramach RPO WM na lata 2014–2020 w dziedzinie Medycyna pracy – programy zdrowotne.

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie – Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM)  na lata 2014–2020 ogłasza nabór kandydatów na

ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020

w dziedzinie Medycyna pracy – programy zdrowotne.

w terminie od 28.06.2016 r. do 15.07.2016 r.

I Warunki ubiegania się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WM:

O wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WM na lata 2014–2020 może ubiegać się osoba, która łącznie spełnia poniższe warunki:

 1. korzysta z pełni praw publicznych;
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za
  umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. złożyła oświadczenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, na okoliczności, o których mowa w pkt 1-3;
 5. posiada wykształcenie wyższe;
 6. posiada wiedzę, umiejętności, wymagane uprawnienia (jeśli dotyczy) oraz udokumentuje co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w okresie ostatnich 5 lat, związane z co najmniej jednym z poniższych obszarów:
  • medycyna pracy i/lub rehabilitacja medyczna ułatwiająca powrót do pracy;
 7. posiada wiedzę na temat funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, w szczególności w następujących zakresach:
  • zasady opracowania i wdrażania programów polityki zdrowotnej oraz programów
  • zdrowotnych system akredytacji i zarządzania jakością w ochronie zdrowia
  • zasady kontraktowania świadczeń zdrowotnych w Polsce.
 8. posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WM na lata 2014–2020, w szczególności w zakresie 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej;
 9. nie pozostaje w stosunku pracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości i Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska, zaangażowanymi w realizację RPO WM na lata 2014–2020;
 10. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w procesie tworzenia i prowadzenia wykazu kandydatów na ekspertów, a także na potrzeby udziału w wyborze projektów, zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do >> Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów <<
 11. deklaruje gotowość do uzyskania certyfikatu uprawniającego do oceny projektów EFS zgodnie z obligatoryjnym programem szkoleniowym określonym przez IZ RPO WM 2014‑2020 lub posiada certyfikat uprawniający do oceny projektów EFS.
II. Zasady weryfikacji wniosków o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WM:

Weryfikacja spełnienia warunku określonego w pkt. I.6 i I.7 nastąpi na podstawie złożonych kopii dokumentów, a warunku wskazanego w pkt. I.8 poprzez przystąpienie kandydata do egzaminu pisemnego. Wnioski, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą poddawane dalszemu postępowaniu.

Kandydaci, których wnioski spełnią wymogi formalne, zostaną zaproszeni do przystąpienia do egzaminu pisemnego, potwierdzającej posiadanie wiedzy w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WM na lata 2014–2020. Egzamin w postaci testu odbywać się będzie w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie lub w innej formie, np. poprzez formularz on-line. O terminie przeprowadzenia egzaminu pisemnego kandydaci zostaną poinformowani w późniejszym terminie.

Zgodnie z Regulaminem naboru kandydatów na ekspertów dopuszcza się możliwość przeprowadzenia egzaminu praktycznego, polegającego na sformułowaniu uwag do wniosku o dofinansowanie lub wybranej jego części. Do części praktycznej egzaminu zostaną zaproszeni kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik egzaminu pisemnego. Część praktyczna zostanie przeprowadzona korespondencyjnie (za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza on-line). O terminie ewentualnego przeprowadzenia egzaminu praktycznego kandydaci zostaną poinformowani w późniejszym terminie.

Opcjonalnie z kandydatami, którzy uzyskali pozytywny wynik egzaminu pisemnego i praktycznego, może zostać przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o której kandydaci zostaną poinformowani w późniejszym terminie.

III. Wymagane dokumenty:

1.   Wniosek o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania współfinansowanych ze środków RPO WM na lata 2014–2020, zawierający:

a)   wypełniony formularz kwestionariusza osobowego,

b)   potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności, wymagane uprawnienia.

Potwierdzenia należy dokonać poprzez:

 • opatrzenie pierwszej strony zestawu kopii dokumentów klauzulą: „za zgodność z oryginałem stron od… do…”, aktualną datą i własnoręcznym podpisem oraz ponumerowanie wszystkich stron, albo
 • opatrzenie każdej strony zestawu kopii dokumentów klauzulą „za zgodność z oryginałem”, aktualną datą i własnoręcznym podpisem;

c)   oświadczenie dotyczące spełnienia przesłanek zawartych w art. 49 pkt. 3 ust. 1-3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w  perspektywie finansowej 2014–2020,

d)  oświadczenie dotyczące zapoznania się z Regulaminem naboru kandydatów na ekspertów i akceptacji jego zapisów,

e)  oświadczenie kandydata, że nie jest pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości i Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, zaangażowanych w realizację RPO WM na lata 2014–2020,

f)   oświadczenie o posiadaniu wiedzy, umiejętności, doświadczenia lub wymaganych uprawnień w dziedzinie Medycyna pracy – programy zdrowotne,

g)  oświadczenie o posiadaniu wiedzy w zakresie celów i sposobu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020;

h)  zgodę na przetwarzanie  danych osobowych kandydata w procesie tworzenia i prowadzenia wykazu kandydatów na ekspertów, a także na potrzeby udziału w wyborze projektów.

2.   Oświadczenie o gotowości do uzyskania certyfikatu uprawniającego do oceny projektów EFS lub – jeśli kandydat posiada – aktualny certyfikat uprawniający do oceny projektów EFS.

Wzór kwestionariusza osobowego oraz wyżej wymienionych oświadczeń dostępny jest na stronie internetowej >> www.wup-krakow.pl << a także możliwy do pobrania pod treścią ogłoszenia.

IV. Sposób składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne (w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Kandydat na eksperta w dziedzinie MEDYCYNA PRACY – PROGRAMY ZDROWOTNE”) należy składać:

1)     osobiście – na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Zespół Promocji Konkursów i Naboru Projektów
Plac na Stawach 1, 30-107 Kraków
Kancelaria WUP (parter), od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00

lub

2)     pocztą/przesyłką kurierską – na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Zespół Promocji Konkursów i Naboru Projektów
Plac na Stawach 1, 30-107 Kraków

w terminie od 28.06.2016 r. do 15.07.2016 r.

W przypadku składania dokumentów pocztą/przesyłką kurierską decyduje data nadania przesyłki. Wnioski złożone/wysłane po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Wnioski złożone przez osoby ubiegające się o status kandydatów na ekspertów wraz z dołączonymi kserokopiami dokumentów nie podlegają zwrotowi.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Zespołu Promocji Konkursów i Naboru Projektów pod numerem telefonu: 12 619 84 07.

V. Wykaz dokumentów dotyczących RPO WM na lata 2014-2020 wraz z linkami interaktywnymi:
Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1. Wniosek o umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014‑2020

Załącznik nr 2. Oświadczenie o gotowości do uzyskania certyfikatu uprawniającego do oceny projektów EFS.

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze